۲۳۰۵ مزایده – شهرداری بروجرد – فروش قطعه زمین و دو باب مغازه

آگهي مزايده عمومی(نوبت اول) شهرداري بروجرد در نظر دارد براساس بند ۱-۲-۳ مصوبه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر بروجرد نسبت به فروش ۹ قطعه زمین و دو باب مغازه به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.   رديف قطعه شماره از اراضی مساحت بر مترمربع قيمت پايه هر قطعه زمین به ريال مبلغ سپرده […]

آگهي مزايده عمومی(نوبت اول)

شهرداري بروجرد در نظر دارد براساس بند ۱-۲-۳ مصوبه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر بروجرد نسبت به فروش ۹ قطعه زمین و دو باب مغازه به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.  

رديف

قطعه شماره از اراضی

مساحت بر مترمربع

قيمت پايه هر قطعه زمین به ريال

مبلغ سپرده شركت در مزايده به ریال

۱

۸۰۳ ازاراضی ۳۲ هکتاری

۷۵/۱۷۷

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲

۸۰۴ ازاراضی ۳۲ هکتاری

۱۸۰

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

۸۰۵ ازاراضی ۳۲ هکتاری

۱۶۰

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

۷۳۷ ازاراضی ۳۲ هکتاری

۷۵/۱۷۷

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۵

۱۸از بلوک جی جنب ۴۰۱ پلاک نساجی

۲۲۰

۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

۱۹از بلوک جی جنب ۴۰۱ پلاک نساجی

۲۲۰

۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۷

۲۰از بلوک جی جنب ۴۰۱ پلاک نساجی

۲۲۰

۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۸

۱۸ فرعی از ۳۱۳۴ اراضی کوی جانبازان

۱۸۴

۷۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۹

۱۵۷ازاراضی ۳۲ هکتاری

۱۸۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۰

مغازه طبقه همکف فاز یک میدان قیام

۸

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

قیمت یک باب

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

مغازه طبقه اول فاز یک میدان قیام

۴۰

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

قیمت یک باب

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شرايط شركت در مزايده :

۱-شركت كنندگان در مزايده بايستي به ازاي هر قطعه زمین و یا مغازه مورد تقاضاي خود سپرده شركت در مزايده را كه در جدول فوق قيد گرديده به حساب سيبا ۰۱۰۴۶۱۶۹۹۰۰۰۱ بانك ملي به نام شهرداری بروجرد واريز نموده و يا ضمانت‌نامه معتبر بانكي معادل مبلغ سپرده ارائه نمايند.

۲-مزايده از قيمت پايه شروع و به بالاترين قيمت اعلام شده متقاضي فروخته مي‌شود.

۳-متقاضيان شركت در مزايده مي‌بايست قيمت پيشنهادي خود را همراه فيش واريزي شركت در مزايده در پاكت سربسته در مهلت مقرر به دبيرخانه شهرداري تحويل دهند.

۴-مهلت تحويل پيشنهادها ۱۰ روز پس از انتشار آگهي

۵-متقاضيان شركت در مزايده مي‌بايست براي هر قطعه زمین  و یا مغازه مورد نظر كه پيشنهاد ارائه مي‌دهند پاكت جداگانه‌اي با قيد مشخصات قطعه زمین و یا مغازه بر روي پاكت ارائه نمايند. ضمناً پیشنهاد مزایده می‌تواند بصورت یکجا باشد.

۶-برنده/برندگان مزايده مي‌بايست پس از اعلام و ابلاغ شهرداري نسبت به پرداخت و واريز بهاي قطعه زمین و یا مغازه مورد برنده خود اقدام نمايند.

۷-در صورت انصراف برنده/برندگان مزايده سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

۸-به پيشنهادهاي مبهم- مشروط و يا مخدوش و يا فاقد فيش بانكي مربوط به سپرده شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

۱۰-پيشنهادهاي قيمت در مورد اشخاص حقيقي بايد به امضاي فرد پيشنهاد دهنده رسيده باشد و در مورد اشخاص حقوقي به امضاي صاحبان امضا مجاز تائيد شود (ارائه معرفي‌نامه از سوي شركت الزامي است).

۱۱-پرداخت هزينه آگهي بعهده برنده /برندگان مزايده مي‌باشد.

۱۲- بازگشایی پاکات حداکثر یک هفته پس از اتمام تاریخ آگهی صورت خواهد پذیرفت. 

 

غلامعباس یاراحمدی- سرپرست  شهرداری بروجرد