۱۸۵۳مناقصه – شركت پتروشيمي شهيدتندگويان- تعمیرات مکانیک

نوبت اول آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی شركت پتروشيمي شهيدتندگويان در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجدالشرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید. ۱)موضوع مناقصات: ردیف موضوع شماره مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ نگهداری و […]

نوبت اول

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی

شركت پتروشيمي شهيدتندگويان در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجدالشرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید.

۱)موضوع مناقصات:

ردیف

موضوع

شماره مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

۱

نگهداری و تعمیرات مکانیک، ماشینری و نگهداشت مجتمع

۳۲۹/۹۵

۷۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

نگهداری و تعمیرات سرویسهای تعمیراتی مجتمع

۳۲۸/۹۵

۶۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

نگهداری و تعمیرات برق، ابزار دقیق و مخابرات مجتمع

۳۲۷/۹۵

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

توضیحات :

۱-گشایش پاکات مناقصات یاد شده، به ترتیب ردیفهای جدول فوق می‌باشد.

۲-چنانچه مناقصه‌گری تمایل به شرکت در هر سه مناقصه را داشته باشد، پیشنهاد قیمت آن شرکت جهت هر کدام از مناقصات که مناسب تشخیص داده شود، از گشودن پاکات وی جهت مناقصه بعدی خودداری خواهد شد.

۳-مدت اجرای موضوع هر کدام از مناقصات فوق الذکر ۲ سال می باشد.

۴- انواع تضمین‌های معتبر برای شرکت در مناقصه:۱-۴)ضمانت‌نامه بانكي ۲-۴) واريز وجه نقد به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

۵- محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه: بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۴ پتروشیمی شهید تندگویان، امور حقوقی و پیمانها، تلفن ۷۲۸۷۳-۰۶۱۵۲۱ تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۵

۶- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:‌ آدرس فوق- تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۵

۷- محل و تاريخ گشايش پاكات پيشنهادی: آدرس فوق سالن كنفرانس ساختمان مرکزی و به شرح جدول ذیل می‌باشد که از پیشنهاددهندگان جهت شرکت در جلسه گشایش پاکات دعوت بعمل می‌آید.

ردیف

موضوع

تاریخ

ساعت

۱

نگهداری و تعمیرات مکانیک، ماشینری و نگهداشت مجتمع

۹۵٫۰۳٫۰۵

۱۱:۰۰

۲

نگهداری و تعمیرات سرویسهای تعمیراتی مجتمع

۹۵٫۰۳٫۰۵

۱۱:۳۰

۳

نگهداری و تعمیرات برق، ابزار دقیق و مخابرات مجتمع

۹۵٫۰۳٫۰۵

۱۲:۰۰

تذکر ۱: پاکت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند.

تذکر ۲: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر ۳: سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

تذکر ۴: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه گری فراهم خواهد شد که حضوراً نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه مناقصه‌گزار نماید.

ضمناً این آگهی در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.ir در قسمت مناقصات/ مزایدات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir ) با کد فراخوان ۱۴۴۷۸۲۸ قابل دریافت می‌باشد. 

 

روابط عمومي شرکت پتروشیمی شهید تندگویان