۱۸۵۳ فراخوان – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- بهسازی محور خروجی آبپخش

فراخوان ارزيابي كيفي توان اجراي كار (نوبت اول)  مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                       نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت (مديريت طرح): مديريت ساخت و توسعه راه ها/اداره نظارت بر ساخت راه‌هاي اصلي و فرعي رديف شماره ارزيابي شرح عمليات تاريخ دريافت اسناد ارزيابي مهلت تحويل اسناد ارزيابي تاريخ […]

فراخوان ارزيابي كيفي توان اجراي كار

(نوبت اول) 

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                      

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت (مديريت طرح): مديريت ساخت و توسعه راه ها/اداره نظارت بر ساخت راه‌هاي اصلي و فرعي

رديف

شماره ارزيابي

شرح عمليات

تاريخ دريافت اسناد ارزيابي

مهلت تحويل اسناد ارزيابي

تاريخ گشايش پاكات ارزيابي

۱

۳-۹۵

ارزيابي كيفي تعريض و بهسازي محور خروجي آبپخش به سمت گناوه

۹۵٫۰۲٫۱۱

تا

۹۵٫۰۲٫۱۴

۹۵٫۰۲٫۲۸

۹۵٫۰۲٫۲۹

۹ صبح

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل –ساختمان شماره ۲

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد ارزيابي:

        داشتن گواهي احراز رتبه ۵ راه و ترابري(ساجات)

·   مهلت تحويل اسناد ارزيابي تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۸ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان ارزيابي خواهد بود.