۲۳۰۶ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران – تاجر ورشکسته آقای کامران نوشاد

آگهی تجدید مزایده اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از تاجر ورشکسته آقای کامران نوشاد در نظر دارد نسبت به فروش ششدانگ کلیه حقوق مکتسبه (سرقفلی-حق کسب و پیشه) یکباب انبار واقع در تهران-خ مولوی-خ صاحب جمع-نبش انبار گندم-سرای باستانی-پلاک ۱۶ و۱۷ از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ روز […]

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از تاجر ورشکسته آقای کامران نوشاد در نظر دارد نسبت به فروش ششدانگ کلیه حقوق مکتسبه (سرقفلی-حق کسب و پیشه) یکباب انبار واقع در تهران-خ مولوی-خ صاحب جمع-نبش انبار گندم-سرای باستانی-پلاک ۱۶ و۱۷ از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه ۷ اقدام نماید.

الف : مشخصات ملک و محل آن

ششدانگ یکباب انبار با قدمت تقریبی ۶۰ سال به صورت یک طبقه و نیم به مساحت حدود ۶۴ مترمربع و ارتفاع ۷۵/۵ مترمربع تا زیر سقف همکف و حدود ۳۲ مترمربع نیم طبقه (بالکن به ارتفاع حدود ۴/۲ مترمربع) و قسمتی از فضای نیم طبقه بالکن به مساحت تقریبی ۳/۱ مترمربع.

ب : شرایط شرکت در مزایده

۱ فروش نقدي است و قیمت پایه مزایده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستی ۵٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل پانصد و نود میلیون تومان برآورد گردیده است. هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین است. ۲- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵% قیمت پایه مزایده به مبلغ ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ هزار تومان را به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۳- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده تاجر ورشکسته کامران نوشاد مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. ۴- پیشنهادات در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری  به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. ۵- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰% قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود) ۶- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. ۷- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد.  

 

حسین زاده معاون قضائی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه