۲۳۰۷ مناقصه – شركت گاز استان يزد- اجرای عملیات گاز رسانی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)- نوبت دوم  شماره مناقصه: ۲۷۳۸۱۰ شماره مجوز: ۴۱۳۶/۱۳۹۶ شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای جلگه بهاباد و فاز اول روستای بنستان به میزان ۶۵ کیلومتر شبکه و ۳۲ کیلومتر خط تغذیه و سه ایستگاه تقلیل فشار و نصب […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

(فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)- نوبت دوم 

شماره مناقصه: ۲۷۳۸۱۰

شماره مجوز: ۴۱۳۶/۱۳۹۶

شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای جلگه بهاباد و فاز اول روستای بنستان به میزان ۶۵ کیلومتر شبکه و ۳۲ کیلومتر خط تغذیه و سه ایستگاه تقلیل فشار و نصب ۲۰۰۰ انشعاب از طريق مناقصه اقدام نمايد.

لذا براساس آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۱۲ قانون بر گزاري مناقصات به شماره۸۴۱۳۶ /ت  ۳۳۵۶۰ ه مورخ ۱۶/۰۷/۸۵ از كليه شركتهاي تاييد صلاحيت شده از سوي سازمان برنامه و بودجه  کشور كه داراي حداقل پايه ۴ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پايه ۵ در رشته نفت و گاز و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنين ظرفيت خالي ارجاع كار مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد كه از تاريخ نشر اين آگهي به منظور دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی: WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.

شماره تلفن تماس: ۳۱۹۲۲۳۱۹-۰۳۵ نمابر ۳۶۲۳۸۵۳۸-۰۳۵

ضمناً آخرين مهلت تكميل و ارائه اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به امور قراردادهاي شركت گاز استان يزد حداكثر (دو هفته )۱۴روز از تاريخ چاپ آخرين نوبت آگهي فراخوان مي‌باشد.

*وصول اسناد و مدارك تكميل شده هيچگونه تعهد و محدوديتي براي دستگاه مناقصه‌گزار ايجاد نمي‌كند.

*فرم آگهي الكترونيكي مناقصه از طريق پایگاه اينترنتي www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسي است. 

 

روابط عمومي