۲۳۰۷ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان – تامین مصالح و تجهیزات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای    نوبت دوم مناقصه‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان                     موضوع : شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) سپرده شرکت در مناقصه (ریال) ۹۶/۹۶ تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای   

نوبت دوم

مناقصه‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان                    

موضوع :

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

۹۶/۹۶

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی شهرستان دشت آزادگان-فاز ۱(تملک دارایی)

۴٫۶۱۴٫۶۰۳٫۴۷۸

۲۳۰٫۷۳۰٫۱۷۴

۹۷/۹۶

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی شهرستان دشت آزادگان فاز ۲ (تملک دارایی)

۴٫۴۷۴٫۰۷۴٫۹۳۰

۲۲۳٫۷۰۳٫۷۴۶

۹۸/۹۶

تامین مصالح و تجهیزات،کالا و خدمات مربوط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی (ریلگ شبکه) شبکه برق روستایی شهرستان رامهرمز فاز ۱ (تملک دارایی)

۸٫۶۳۹٫۶۴۶٫۸۳۹

۴۳۱٫۹۸۲٫۳۴۲

۹۹/۹۶

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه،حمل نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی (ریلگ شبکه) شبکه برق روستایی شهرستان رامهرمز فاز ۲ (تملک دارایی)

۶٫۴۸۷٫۷۸۸٫۱۲۸

۳۲۴٫۳۸۹٫۴۰۶

۱۰۰/۹۶

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی شهرستان گتوند (تملک دارایی)

۳٫۲۳۱٫۰۷۱٫۱۱۴

۱۶۱٫۵۵۳٫۵۵۶

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ۱۸/۹/۹۶ لغایت ۲۲/۹/۹۶

تاریخ بازدید از محل پروژه: ۲۵/۹/۹۶ لغایت ۰۲/۱۰/۹۶

محل دریافت اسناد مناقصه:

الف: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات ۳۲۳۳۴۰۳۹-۰۶۱

توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http://iets.mporg.ir نیز قابل رویت می‌باشد.

تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه: پایان وقت اداری روز یکشنبه ۰۳/۱۰/۹۶

محل تحویل پاکت‌های مناقصه: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق ۱۰۷

تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه : روز شنبه مورخ ۰۹/۱۰/۹۶ ساعت ۱۴

مبلغ خرید اسناد مناقصه۳۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت‌نامه یا رسید وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است. 

                                                  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 

انتشار نوبت اول : شنبه۱۸/۹/۹۶

 

انتشار نوبت دوم : سه‌شنبه ۲۱/۹/۹۶