۲۳۰۸ مناقصه – توزيع نيروي برق شمال استان كرمان- تامین کنتور سه فاز الکترونیکی

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌ای نوبت دوم شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد نسبت به تامین کنتور سه فاز الکترونيکي اتصال مستقيم مورد نیاز خود از طريق توليد کنندگان و تامین کنندگان واجد صلاحیت […]

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌ای

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد نسبت به تامین کنتور سه فاز الکترونيکي اتصال مستقيم مورد نیاز خود از طريق توليد کنندگان و تامین کنندگان واجد صلاحیت اقدام نمايد.

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

تعداد

(دستگاه)

مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار (ريال)

زمان ومحل تحویل پاکتها

زمان و محل بازگشایی

 پاکت هاي الف و ب

۱۰۶-۹۶

کنتور سه فاز الکترونيکي اتصال مستقيم

۲۶۲۸

۳۸۶،۰۰۰،۰۰۰

ساعت ۹ صبح ۰۶/۱۰/۱۳۹۶

دبيرخانه شرکت

ساعت  ۱۲:۳۰ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶

سالن کنفرانس شرکت

۱- شرکت کننده در مناقصه الزاما بایستی تولیدکننده و یا تامين کننده مجاز باشد.

۲- شرکت کننده در مناقصه بايستي در ليست تائيد صلاحيت شده شرکت توانير در زمینه مناقصه مذکور و داراي گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد و تاريخ معتبر باشد(ارائه گواهی تايپ تست از آزمايشگاه معتبر نيز الزامي مي‌باشد)

۳- زمان واريز وجه بابت خريد اسناد مناقصه : از روز يکشنبه تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ لغايت روز شنبه ۲۵/۰۹/۱۳۹۶

۴- محل فروش اسناد : كرمان- خيابان خواجوي کرماني – خيابان توانير – شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان- ساختمان شماره ۳ – اداره تداركات و قراردادها -تلفن : ۰۳۴۳۲۵۲۰۰۰۳

        ۵- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۲۴۷۶۴۰۰۵ بانك صادرات شعبه صنعتي كرمان ،كد شعبه.۳۲۸۰

۶-آدرس محل تحويل پيشنهادات : كرمان، خيابان خواجوی کرمانی، خيابان توانير ، دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

۷- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

        ۸- پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد در ضمن درج شماره مناقصه و ساير مندرجات روي پاكات الزامي است و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی‌نامه بلامانع مي‌باشد .

۹-  مناقصه به صورت عمومي دو مرحله‌اي مي‌باشد و ساير اطلاعات و جزئيات و شرايط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

                                         سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : www.nked.co.ir  مي‌باشد

                                         شبكه اطلاع رساني معاملات توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي‌باشد

                                         پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي‌باشد 

 

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان