۲۳۰۸ مناقصه – سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی -اجرای عملیات احداث کانالهای بتنی

آگهی مناقصه یک مرحله‌ای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات احداث کانالهای بتنی مطابق مشخصات پیوست به شرح جدول ذیل، را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات […]

آگهی مناقصه یک مرحله‌ای

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات احداث کانالهای بتنی مطابق مشخصات پیوست به شرح جدول ذیل، را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرح خدمت:

شرح پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد(ریال)

تضمین (ریال)

مدت اجرا

رتبه و  رشته

شماره فراخوان

احداث کانال علی آباد حصار

شازند

۳٫۳۵۴٫۲۲۶٫۷۹۵

۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ ماه

آب-ابنیه-کشاورزی

۲۰۰۹۶۰۰۸۵۰۰۰۰۰۷

احداث کانال قاسم آباد فرنق

خمین

۴٫۵۸۷٫۶۷۹٫۸۷۵

۲۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۸ ماه

آب-کشاورزی

۲۰۰۹۶۰۰۸۵۰۰۰۰۰۸

تضمین شرکت در مناقصه می‌بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت و یا واریز به حساب ۲۱۶۴۲۰۵۲۰۴۰۰۳ نزد بانک کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی می‌باشد .

شرایط:

تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه ۲۲/۰۹/۹۶ می‌باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶

۱-اصل ضمانت فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) قبل از ساعت بازگشایی پاکت‌ها تحویل اداره امور پیمانها و قراردادها گردد.

۲-برنده باید دارای کد معاملاتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسلامی باشد.

۳-پرداخت به صورت اسناد خزانه اسلامی و با سر رسید۰۵/۹۷ و با تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای مربوطه و مدیریت آب و خاک سازمان مقدور خواهد بود.

پیشنهاد قیمت بدون بارگزاری و ارسال مدارک درخواست شده در سامانه مردود است .(طبق اسناد پیوست)

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف : آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان ۱۷- ۳۳۱۳۶۳۱۱ -۰۸۶تلفن اداره امور پیمانها وقراردادها ۳۳۱۳۱۰۴۵ -۰۸۶

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام :۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ دفتر ثبت نام اراک ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

اداره امور پیمانها و قرادادهای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی