اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۲۱-۰۹-۹۶

تعداد مناقصات ۱۵۲ تعداد مزایدات ۵۰ مشارکت ۱ خرید خدمات ۱ فروش ۰( به همراه فراخوان های بین المللی )   برای دریافت رایگان! اطلاعات مناقصه مزایده کلیک کنید

تعداد مناقصات ۱۵۲ تعداد مزایدات ۵۰ مشارکت ۱ خرید خدمات ۱ فروش ۰( به همراه فراخوان های بین المللی )

 

برای دریافت رایگان! اطلاعات مناقصه مزایده کلیک کنید