۲۳۱۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران- کابلکشی

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌اي نوبت اول  ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار : شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران – شركت برق منطقه‌اي تهران-  ساختمان حوزه ستادي – طبقه سوم – بال شرقي امور تداركات و قراردادها ۲-موضوع مناقصه:   رديف شماره مناقصه (مرجع) شماره فراخوان درسامانه […]

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌اي

نوبت اول 

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار : شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران – شركت برق منطقه‌اي تهران-  ساختمان حوزه ستادي – طبقه سوم – بال شرقي امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع مناقصه:

 

رديف

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان درسامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين ( سپرده )

شركت در مناقصه (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

۱

۲۲۰۱۳/۹۶

۲۰۰۹۶۱۰۰۸۰۰۰۰۸۴

كابلكشي ۶۳ كيلوولت سيد خندان- شريعتي

۰۰۰‘۰۰۰‘۵۴۰

۱۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۳:۳۰

۲

۲۲۰۱۴/۹۶

۲۰۰۹۶۱۰۰۸۰۰۰۰۸۶

كابلكشي ۶۳ كيلوولت منتظرقائم-شهريار(قطعه اول)

۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲/۱۰/۹۶۰

ساعت ۱۳:۳۰

۳

۲۲۰۱۶/۹۶

۲۰۰۹۶۱۰۰۸۰۰۰۰۸۵

كابلكشي ۶۳ كيلوولت منتظرقائم-شهريار(قطعه دوم)

۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶/۱۰/۹۶

ساعت ۱۰

۴

۲۲۰۱۹/۹۶

۲۰۰۹۶۱۰۰۸۰۰۰۰۸۸

كابلكشي ۶ كيلوولت چهار مداره سعادت آباد نمايشگاه -استقلال

۰۰۰‘۰۰۰‘۶۸۰

۱۶/۱۰/۹۶۰

ساعت ۱۳:۳۰

۵

۲۲۰۱۸/۹۶

۲۰۰۹۶۱۰۰۸۰۰۰۰۸۷

خط چهار مداره مسكن مهر ميان آباد

۰۰۰‘۰۰۰‘۸۶۰

۱۷/۱۰/۹۶۰

ساعت ۱۳:۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ ۲۵/۰۹/۹۶ لغايت ۳۰/۰۹/۹۶ به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ ۰۰۰‘۵۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ براي خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴-مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكات سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز معتبر باشد.

۵-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به حساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶-نام و نشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك

۷-زمان و محل تحويل تضمين شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان مي‌بايد ضمن بارگذاري كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه، از قبيل افتتاح پاكات، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

۸-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه، مطابق زمانبندي اعلام شده در اسناد مناقصه در سالن پژوهش۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

۹-ساير شرايط:

– دارا بودن گواهي صلاحيت حداقل پايه ۵ از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در رشته نيرو.

ارائه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني براساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

– دارا بودن سابقه كابلكشي۶۳ كيلوولت ويا بالاتر با ارائه تاييديه از كارفرماي اصلي پروژه طي ۵ سال گذشته(براي رديفهاي يك تا چهار)

– دارابودن سابقه اجراي خط ۶۳ كيلوولت و يا بالاتر با ارائه تاييديه از كارفرماي اصلي پروژه طي ۵ سال گذشته (براي رديف پنج)

– در مناقصات كابلكشي “رديفهاي ۱ تا ۴ جدول فوق” ، هر مناقصه‌گر فقط مي‌تواند در يكي از مناقصات برنده شود.

علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند. 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران