۲۳۱۴ مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران- شرکت ورشکسته صنایع توانبخشی ایران

آگهی تجدید مزایده اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته صنایع توانبخشی ایران در نظر دارد نسبت به فروش ماشین‌آلات و ملک کارخانه واقع در بخش ۵ قزوین به نشانی قزوین شهرک صنعتی البرز خیابان حکمت هشتم بن بست دوم غربی را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ […]

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته صنایع توانبخشی ایران در نظر دارد نسبت به فروش ماشین‌آلات و ملک کارخانه واقع در بخش ۵ قزوین به نشانی قزوین شهرک صنعتی البرز خیابان حکمت هشتم بن بست دوم غربی را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۶ روز شنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم شعبه پنجم اداره تصفیه اقدام نماید.

الف : قیمت پایه و مشخصات اموال

اموال غیرمنقول: یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه پلاک ثبتی ۱۷۳۶/۱۷ واقع در بخش پنج قزوین به انضمام شش دانگ اعیانی شامل سوله و ساختمان کارخانه با قدمت بیش از ۳۰ سال به مساحت ۲۸۰۰ مترمربع و با توجه به اینکه جهار و نیم دانگ مشاع  از شش دانگ عرصه اوقافی می‌باشد به مبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است.

اموال منقول : تعداد ۱۷ قلم ماشین‌آلات و تجهیزات به مبلغ کارشناسی ۴۱٫۸۰۰٫۰۰۰ریال

جمع اموال غیر منقول و اموال منقول ۷٫۸۴۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

ب : شرایط شرکت در مزایده

۱ فروش نقدي است و هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) بالمناصفه به عهده طرفین می‌باشد. ۲- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵% قیمت پایه مزایده را به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۳- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته صنایع توانبخشی ایران، با مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخه ۰۷/۱۱/۹۶ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. ۴- پیشنهادات در ساعت ۱۰ همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. ۵- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰% قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود) ۶- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. ۷- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد. ۸- متقاضیان جهت هماهنگی و بازدید از کارخانه با شماره تلفن ۸۸۸۹۸۰۳۲ داخلی ۲۷۲۹ تماس حاصل نمایند.

 

انواری مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه پنجم