۲۳۱۴ مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگی تهران- فروش خودرو

آگهی مزایده اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از تاجر ورشکسته حمیدرضا اقبال درنظردارد نسبت به فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید و یکدستگاه کامیونت ایسوزو از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ روز شنبه ساعت ۱۱صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان […]

آگهی مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از تاجر ورشکسته حمیدرضا اقبال درنظردارد نسبت به فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید و یکدستگاه کامیونت ایسوزو از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ روز شنبه ساعت ۱۱صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه ۷ اقدام نماید.

الف : مشخصات اموال

۱٫خودروی سواری پراید مدل ۱۳۸۱ به رنگ سورمه‌ایی تیره متالیک با وضع موجود با قیمت پایه کارشناسی ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲٫خودروی کامیونت ایسوزو  مدل ۱۳۸۷ به رنگ سفید روغنی با وضع موجود با قیمت پایه کارشناسی۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ب : شرایط شرکت در مزایده

۱ فروش نقدي است و هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین است. ۲- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵ درصد قیمت پایه مزایده را به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۳- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده تاجر ورشکسته آقای حمیدرضا اقبال مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. ۴- پیشنهادات در ساعت ۱۱ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه، مزایده حضوری  به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. ۵- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز نماید (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰% قیمت پیشنهادی میسر خواهد بود) ۶- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. ۷- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد. و تنظیم سند بعد از رفع موانع قانونی ممکن خواهد بود.

 

قزلسفلو – مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه چهارم