۱۸۵۵ فراخوان – اداره‌ كل فرودگاههای استان یزد- تامین خدمات

فراخوان عمومی واگذاری تبلیغات دیواری داخل ترمینال شماره یک فرودگاه بین المللی شهید صدوقی اداره‌كل فرودگاههای استان یزد در نظر دارد در راستای ارتقای سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره‌برداری از تبلیغات دیواری داخل ترمینال شماره یک فرودگاه بین‌المللی شهید آیت ا… صدوقی به مدت حداکثر ۳ سال […]

فراخوان عمومی

واگذاری تبلیغات دیواری داخل ترمینال شماره یک فرودگاه بین المللی شهید صدوقی

اداره‌كل فرودگاههای استان یزد در نظر دارد در راستای ارتقای سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره‌برداری از تبلیغات دیواری داخل ترمینال شماره یک فرودگاه بین‌المللی شهید آیت ا… صدوقی به مدت حداکثر ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب ۱۳۵۸ و آیین‌نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومي به اشخاص واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای توان مالی،‌ اجرایی و مدیریتی لازم می‌باشند، دعوت می‌گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۸ ضمن واریز مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سیبای شماره ۲۱۸۶۸۴۵۹۰۹۰۰۶ در وجه اداره‌کل فرودگاههای استان یزد نزد شعب بانک ملی، با مراجعه به نشانی یزد، فرودگاه بین‌المللی شهید آيت‌ا… صدوقی، ساختمان اداری، اداره بازرگانی، نسبت به ارائه رسید بانکی مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند. مهلت تکمیل و تسلیم اسناد تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۸ به نشانی مذکور می‌باشد. ارائه تضمین شرکت در فراخوان معادل ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال الزامی است.

ارزیابی و شناسایی بهره‌بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می‌باشد. اطلاعات بیشتر از طریق نشاني اینترنتی yazd.airport.ir در دسترس خواهد بود.