۱۸۵۵ مناقصه – اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی- احداث دبستان

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه ،پايه و ظرفيت آزاددرخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد اداره مناقصه تا مورخ۹۵٫۰۲٫۱۸به واحد امور قراردادهای این اداره کل واقع […]

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه ،پايه و ظرفيت آزاددرخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد اداره مناقصه تا مورخ۹۵٫۰۲٫۱۸به واحد امور قراردادهای این اداره کل واقع در مشهد، بلوار شهید دستغیب  ( بلوار سجاد) نرسیده به چهارراه خیام خیابان بیستون ۳ مراجعه نمایند.تلفن تماس:۳۷۶۸۱۷۱۳امور قراردادها

 

 

پروژه

موضوع

محل اجرا

اعتبار

نوع

قرارداد

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال ۱۳۹۵ با شرایط  مندرج (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت ۱۲ مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت۱۲

مورخ

۱

۹۴۴۰۱- احداث دبستان ۱۲ کلاسه محله ۲۱

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

گلبهار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۱۸٫۸۳۲٫۷۶۵٫۳۵۷

۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۸

۳۰/۰۲/۹۵

۲

۹۴۴۰۲- احداث دبیرستان ۱۲ کلاسه محله ۳۳

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

گلبهار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۲۲٫۵۴۳٫۲۳۶٫۳۶۶

۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۸

۳۰/۰۲/۹۵

۳

۹۴۲۵۰- تخریب و بازسازی دبستان ۳ کلاسه روستای

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

علی نقی علیا رشتخوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۰۱۳٫۰۸۰٫۷۸۶

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۸

۳۰/۰۲/۹۵

۴

۹۴۲۴۹- تخریب و بازسازی دبستان ۶ کلاسه حضرت زینب

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

جنت آباد رشتخوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۶٫۴۰۸٫۱۵۸٫۷۳۰

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۸

۳۰/۰۲/۹۵

۵

۹۴۲۱۴- تخریب و بازسازی ابتدایی ابوذر (بانو قنادان )

تکمیل واحداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

ناحیه ۱ مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۱۴٫۰۳۵٫۴۵۹٫۷۷۹

۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۹

۰۱/۰۳/۹۵

۶

۹۴۲۵۹- تخریب و بازسازی دبستان ۱۲ کلاسه آیه های

احداث ساختمان

ناحیه ۴ مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۱۵٫۷۳۹٫۴۵۳٫۹۵۰

۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۹

۰۱/۰۳/۹۵

۷

۸۹۴۲۵- راهنمائی شهید آیت

تکمیل ساختمانئ ومحوطه سازی

باخرز

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۷٫۱۷۵٫۴۵۱٫۸۱۵

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۹

۰۱/۰۳/۹۵

۸

۹۴۰۷_ احداث ابتدایی ۶ کلاسه (بنیاد برکت)

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

مچ ششتمد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۵۷۳٫۸۲۳٫۱۹۵

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۹

۰۱/۰۳/۹۵

۹

۹۳۳۱۳-  مقاوم سازی دبستان شهید اکبر زاده

اجرای بهسازی لرزه‌ای

کورده تبادکان

عمرانی

فهرست بها یی

۵

۳٫۵۱۱٫۰۰۹٫۴۳۰

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۳۰

۰۳/۰۳/۹۵

۱۰

۹۴۳۱۶- مقاوم سازی آموزشگاه شهید اصلی نژاد

اجرای بهسازی لرزه‌ای

کبکان درگز

عمرانی

فهرست بها یی

۵

۲٫۷۹۲٫۷۲۱٫۵۲۹

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۳۰

۰۳/۰۳/۹۵

۱۱

۹۴۳۱۸- مقاوم سازی متوسطه سرافرازان

اجرای بهسازی لرزه‌ای

ناحیه ۶ مشهد

عمرانی

فهرست بها یی

۵

۳٫۸۷۳٫۶۸۵٫۳۲۴

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۳۰

۰۳/۰۳/۹۵

۱۲

۹۴۳۱۲- مقاوم سازی دبستان سبحان تبادکان

اجرای بهسازی لرزه‌ای

تبادکان

عمرانی

فهرست بها یی

۵

۳٫۸۲۸٫۴۸۵٫۵۸۲

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۳۰

۰۳/۰۳/۹۵

۱۳

۹۳۳۰۷- مقاوم سازی دبیرستان برادران قصاب مهدی آباد تبادکان

اجرای بهسازی لرزه‌ای

مهدی آباد تبادکان

عمرانی

فهرست بها یی

۵

۶٫۵۷۱٫۱۰۴٫۲۲۲

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۱

۰۴/۰۳/۹۵

۱۴

۹۴۳۱۳- مقاوم سازی ابتدایی شهید بیگلری تبادکان

اجرای بهسازی لرزه‌ای

تبادکان

عمرانی

فهرست بها یی

۵

۴٫۶۹۴٫۷۲۵٫۲۴۴

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۱

۰۴/۰۳/۹۵

۱۵

۹۴۳۱۰- مقاوم سازی دبیرستان سید احمد خمینی

اجرای بهسازی لرزه‌ای

ناحیه ۷ مشهد

عمرانی

فهرست بها یی

۵

۱۰٫۰۹۹٫۵۷۱٫۱۰۰

۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۱

۰۴/۰۳/۹۵

۱۶

۹۴۳۱۷- مقاوم سازی آموزشگاه ششتمد

اجرای بهسازی لرزه‌ای

ششتمد سبزوار

عمرانی

فهرست بها یی

۵

۳٫۱۶۲٫۵۰۱٫۹۶۶

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۱

۰۴/۰۳/۹۵

۱۷

۹۲۳۲۲- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۱۷ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

سبزوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۱۵٫۱۶۰٫۶۶۷٫۸۸۵

۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۳

۰۵/۰۳/۹۵

۱۸

۹۲۳۲۵- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۸ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

ششتمد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۲٫۹۲۳٫۶۳۶٫۴۵۵

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۳

۰۵/۰۳/۹۵

۱۹

۹۲۳۳۸- استاندارد سازی تاسیسات سرمایشی ۲۳ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات سرمایشی

ناحیه یک مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۷٫۶۲۳٫۱۴۷٫۷۰۷

۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۳

۰۵/۰۳/۹۵

۲۰

۹۲۳۴۶- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۲۰ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

نیشابور

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۸٫۰۸۷٫۰۷۳٫۷۴۰

۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۳

۰۵/۰۳/۹۵

۲۱

۹۲۳۳۵- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۸ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

گناباد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۹۲۶٫۹۱۴٫۵۳۵

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۳

۰۵/۰۳/۹۵

۲۲

۹۲۳۴۰- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۱۷ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

ناحیه ۳ مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۱۷٫۸۸۳٫۷۱۶٫۴۴۵

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۴

۰۶/۰۳/۹۵

۲۳

۹۲۳۳۶- استاندارد سازی تاسیسات سرمایشی ۱۹ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات سرمایشی

مه ولات

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۲٫۷۸۸٫۴۶۲٫۸۸۶

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۴

۰۶/۰۳/۹۵

۲۴

۹۲۳۰۷- استاندارد سازی تاسیسات سرمایشی ۱۴ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات سرمایشی

تربت جام

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۸۶۷٫۴۱۴٫۸۹۵

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۴

۰۶/۰۳/۹۵

۲۵

۹۲۳۲۲- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۱۵ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات گرمایشی

سبزوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۱۰٫۶۰۴٫۴۹۴٫۴۳۱

۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۰۴

۰۶/۰۳/۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:۱- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)

۲ – واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۱۷۰۱۰۰۲ سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی …..چک تضمینی قابل قبول نمی‌باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل —–محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف  —-  اعتبار پيشنهادات : سه ماه

                                                    

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی