۱۸۵۵فراخوان – سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي- احداث ساختمان

« فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره ۱۲۳/۷۵/۹۵  » نوبت دوم  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه احداث ساختمان قانون تردد استان سمنان را به شماره ۲۰۰۹۵۳۰۱۲۰۰۰۰۰۴ را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي […]

« فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره ۱۲۳/۷۵/۹۵  »

نوبت دوم

 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه احداث ساختمان قانون تردد استان سمنان را به شماره

۲۰۰۹۵۳۰۱۲۰۰۰۰۰۴ را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام

ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.Setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است

مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار در سامانه تاريخ ۹۵٫۰۲٫۱۲ مي‌باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوت نامه از طريق

سامانه ستاد به مناقصه‌گران ارسال خواهد شد.

-مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي: ساعت ۱۶ تاريخ ۹۵٫۰۲٫۱۸

– مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي از طريق سامانه: ساعت ۱۶ تاريخ  ۹۵٫۰۳٫۰۲

– اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار : آدرس خ ولي عصر – نرسيده به ميدان ولي عصر خ دمشق – شماره ۱۷ و تلفن  ۸۴۴۹۱۱۹۸

– اطلاعات تكميلي در اسناد مناقصه مي‌باشد.

-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

– جهت كسب  اطلاعات مي‌توانيد به سايت http://iets.mporg.ir رجوع نمائيد

                                              سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي دبيرخانه كميسيون معاملات