۱۸۵۶ آگهی – شهرداری زاهدان- تملک اراضی

آگهی تملک اراضی نوبت اول از آنجایی که شهرداری زاهدان در نظر دارد فاز دو املاکی که براساس طرح تفصیلی جامع شهر واقع در تقاطع خیابان ثارا… و خیابان امام خمینی بطرف بازار مشترک میدان کوثر که در مسیر طرح تعریض و بازگشایی محور قرار گرفته‌اند را به استناد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی […]

آگهی تملک اراضی

نوبت اول

از آنجایی که شهرداری زاهدان در نظر دارد فاز دو املاکی که براساس طرح تفصیلی جامع شهر واقع در تقاطع خیابان ثارا… و خیابان امام خمینی بطرف بازار مشترک میدان کوثر که در مسیر طرح تعریض و بازگشایی محور قرار گرفته‌اند را به استناد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب اسلامی تملک واجرای طرح نماید، لذا از مالک یا مالکین قانونی محترم تقاضا می‌شود حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از نشر آخرین آگهی با در دست داشتن مدارک مستند به شهرداری زاهدان اداره تملک و واگذاری (ستاد شماره ۲، پارکینگ سعدی طبقه سوم) مراجعه نمایند و در صورت استنکاف یا عدم مراجعه؛ شهرداری زاهدان برابر ماده ۸ و ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت اقدام خواهد کرد. 

 

اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری زاهدان