۱۸۵۶ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر- خرید کابل

آگهي مناقصه  دو مرحله‌ای  مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر نوع تضمين : ضمانت نامه بانكي مبلغ خريد اسناد: ۵۰۰٫۰۰۰ ريال در وجه شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانك صادرات شعبه مركزيبوشهر تاريخ فروش اسناد: ۹۵٫۰۲٫۱۳ لغايت ۹۵٫۰۲٫۱۸ محل تحويل اسناد : امور تداركاتشركت توزيع نيروي برق استان بوشهر – تلفن […]

آگهي مناقصه  دو مرحله‌ای 

مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

نوع تضمين : ضمانت نامه بانكي

مبلغ خريد اسناد: ۵۰۰٫۰۰۰ ريال در وجه شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانك صادرات شعبه مركزيبوشهر

تاريخ فروش اسناد: ۹۵٫۰۲٫۱۳ لغايت ۹۵٫۰۲٫۱۸

محل تحويل اسناد : امور تداركاتشركت توزيع نيروي برق استان بوشهر تلفن :۰۷۷-۳۳۳۳۲۷۱۵-۲۰

به پيشنهادهاي فاقد امضا, مشروط, مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود, مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

ضمناً مي توانيد اين آگهي را در سايت اينترنتي WWW.Tavanir.org.ir و پایگاه ملی مناقصات مشاهده نماييد.

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمين

ريال

آخرين مهلت تحويل پاكات

تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب

۱

خرید کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی

۱۶/۹۵/م ن

۳۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰

ساعت ۱۲

۳/۳/۹۵

ساعت ۱۴

۳/۳/۹۵

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر