۱۸۵۶ مناقصه – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی- اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مناقصه تهیه و اجرای اپوکسی بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مناقصه شماره ۸/۹۵ با موضوع تهیه و اجرای اپوکسی به دلیل تغییر در روش انجام مناقصه لغو می‌گردد   موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اصلاحیه آگهی مناقصه تهیه و اجرای اپوکسی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مناقصه شماره ۸/۹۵ با موضوع تهیه و اجرای اپوکسی به دلیل تغییر در روش انجام مناقصه لغو می‌گردد

 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی