۱۸۵۶ مناقصه – عمران شهرداري اسلامشهر- لکه گیری آسفالت

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول) سازمان عمران شهرداري اسلامشهر در نظر دارد به استناد بـودجه مصوب سال ۱۳۹۵ پروژه هاي عمراني ذيل را از طريق مناقصه بصورت جداگانه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد، بدينوسيله از اشخاص حقوقي داراي رتبه‌بندي، صلاحيت و ظرفيت آزاد دعوت مي‌گردد جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد مناقصات به […]

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)

سازمان عمران شهرداري اسلامشهر در نظر دارد به استناد بـودجه مصوب سال ۱۳۹۵ پروژه هاي عمراني ذيل را از طريق مناقصه بصورت جداگانه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد، بدينوسيله از اشخاص حقوقي داراي رتبه‌بندي، صلاحيت و ظرفيت آزاد دعوت مي‌گردد جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد مناقصات به دفتر فني (امور قراردادها) سازمان عمران شهرداري اسلامشهر واقع در ابتداي بلوار شهيـد برنده سيفي، ساختمان شهيد سرهنگ قاسمي مراجعه نمايند. ضمناً مهلت ارسال پيشنهادات حداكثـر تا ده روز پس از چاپ آگهـي نوبت دوم خواهـد بود.

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

رديف

مــوضــوع

مبلغ قرارداد             ( ريال )

مدت قرارداد

رتبه

مورد قبول

نحوه برگزاري مناقصه

نوع و ميزان سپرده در مناقصه

۱

پروژه ترميم و لكه‌گيري آسفالت معابر منطقه دو

۴٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ ماه

۵ راه و باند

مناقصه عمومي

ارائه ضمانتنامه

بانكي سه ماهه              يا واريز وجه نقد              به حساب سپرده  بانك كشاورزي كد ۱۱۵۲

شماره حساب ۵۴۳۲۵۱۳۴۴

 

۲

پروژه ترميم و لكه‌گيري آسفالت معابر منطقه سه

۴٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ ماه

۵ راه و باند

مناقصه عمومي

۳

پروژه جدولگذاري و زيرسازي معابر منطقه دو

۴٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ ماه

۵ راه و باند

مناقصه عمومي

۴

پروژه جدولگذاري و زيرسازي معابر منطقه دو

۴٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ ماه

۵ راه و باند

مناقصه عمومي

۵

پروژه جدولگذاري و زيرسازي معابر سطح شهر

۵٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ ماه

۵ راه و باند

مناقصه عمومي

۶

پروژه تراش و روكش مكانيزه معابر سطح شهر

۹٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ ماه

۵ راه و باند

مناقصه عمومي

تلفن تماس : ۵ ۵۶۴۷۹۶۰۱

 

 

        علي ميـر جعفري -سرپرست سازمان عمران