۱۸۵۶ فراخوان – اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان- واگذاری زمین

فراخوان واگذاری زمین (بصورت اجاره) شماره ۱/۹۵ اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره ۳۱۹۰/ه مورخ ۸۶٫۰۶٫۱۴ و بخشنامه شماره ۳۲۰۰/۶۰۹ مورخ ۹۰٫۰۲٫۰۲ هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و مصوبه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی مورخ ۹۴٫۰۲٫۱۳ یک قطعه زمین واقع در حریم شهر بندرعباس با مشخصات ذیل را […]

فراخوان واگذاری زمین (بصورت اجاره) شماره ۱/۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره ۳۱۹۰/ه مورخ ۸۶٫۰۶٫۱۴ و بخشنامه شماره ۳۲۰۰/۶۰۹ مورخ ۹۰٫۰۲٫۰۲ هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و مصوبه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی مورخ ۹۴٫۰۲٫۱۳ یک قطعه زمین واقع در حریم شهر بندرعباس با مشخصات ذیل را جهت اجرای طرح آموزشگاه رانندگی ویژه به دارندگان تاییدیه از ارگان مربوطه به صورت اجاره پنج ساله واگذار نماید لذا شایسته است کلیه متقاضیان دارای تاییدیه از ارگان مذکور مرتبط با فعالیت فوق الذکر در شهر بندرعباس پاکت‌های مهر و موم شده حاوی درخواست و مجوزهای مربوطه و فرم پیشنهاد قیمت خود را از تاریخ درج در روزنامه لغایت تا تاریخ مندرج در ذیل به دبیرخانه مرکزی اداره کل راه و شهرسازی واقع در خیابان ابن سینا- کوی فرهنگیان ساختمان شماره ۲ تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است به درخواستهای وارده در غیر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱٫واگذاری زمین صرفاً بصورت اجاره می‌باشد.

۲٫ مهلت شرکت در آگهی تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۲ می‌باشد.

۳٫طرح معماری می‌بایست در کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر استان به تصویب برسد

۴٫ ضمناً به استناد بند ۶ ماده ۱ قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ چنانچه متقاضیان کارمند دولت باشند واجد شرایط شرکت در فراخوان نمی‌باشند. فلذا متقاضیان می‌بایست فرم تعهدنامه محضری از سایت اداره کل به نشانی hormozgan.mrud.ir دریافت نموده و (یا به اداره کل راه و شهرسازی ساختمان شماره دو مراجعه نموده) تکمیل نمایند.

ردیف

مساحت تقریبی به مترمربع 

 

پلاک

 

کاربری

شهرستان

آدرس زمین

 

۱

۲۰۴۲

قطعه

فرعی

اصلی

آموزشی

(آموزشگاه رانندگی ویژه)

بندرعباس

روستای هورمودر

۶۴

۱۶

تذکر مهم: تکمیل فرم ذیل و قراردادن آن در پاکت الزامی است.

اینجانب نام و نام خانوادگی ……………………………..شماره شناسنامه …………………….صادره ………………..شغل………………………..یا شرکت …………………………

به شماره ثبت …………………………..با نمایندگی ……………………….به نشانی …………………………………………………………………..تلفن ………………………………………

با اطلاع کامل از شرایط فراخوان شماره ……………………..مورخ …………………….منتشره در روزنامه ……………………… مبلغ پیشنهادی در جدول زیر را تایید می‍نماییم

اجاره بهای پایه (به ریال)

اجاره بهای پیشنهادی (ماهیانه) به ریال

۲۲۰۰۰۰۰

 

پاکت الف: شامل تعهدنامه مربوطه

پاکت ب: شامل پیشنهاد در قالب تکمیل فرم فوق الذکر

تذکر: پاکت الف و ب می‌بایست در یک پاکت کلی قرارداده شود و روی پاکت مشخصات کامل قطعه مورد درخواست و مشخصات و شماره تلفن متقاضی درج گردد و حتماً روی پاکت قید گردد. مربوط به آگهی شماره ………………مربوط به ………………………………………

 روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان