دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران

  مقدمه: این دستورالعمل به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس کالای ایران براساس معیارهای مختلف تنظیم شده است. ارزیابی و رتبه‌های مختلف تعیین شده براساس این دستورالعمل، در اعطای امتیازات به کارگزاری‌ها به کار رفته و به اطلاع عموم خواهد رسید. ماده ۳: در صورتی که امتیاز شرکت کارگزاری براساس این دستورالعمل، […]

 

مقدمه: این دستورالعمل به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس کالای ایران براساس معیارهای مختلف تنظیم شده است. ارزیابی و رتبه‌های مختلف تعیین شده براساس این دستورالعمل، در اعطای امتیازات به کارگزاری‌ها به کار رفته و به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۳: در صورتی که امتیاز شرکت کارگزاری براساس این دستورالعمل، کم‌تر از حداقلهای تعیین شده در ستون آخر جدول موضوع ماده‌ی (۲) شود، موضوع به مرجع رسیدگی گزارش شده و مرجع رسیدگی می‌تواند مجوز تمام یا بخشی از فعالیتهای کارگزاری را تا مدت ۲۰ روز کاری تعلیق کند و برای شرکت کارگزاری مهلتی را برای کسب حداقل امتیازهای تعیین شده در نظر بگیرد. درصورتی که کارگزاری در مهلت تعیین شده موفق به کسب حداقل امتیازهای لازم نشود، مرجع رسیدگی میتواند مجوز فعالیت کارگزاری را لغو نماید یا مهلت دیگری را در نظر بگیرد. جمع مهلتهای تعیین شده توسط مرجع رسیدگی از شش ماه تجاوز نخواهد کرد. درهرحال رفع تعلیق پس از مدت تعیین شده توسط مرجع رسیدگی، منوط به کسب حداقل امتیازها و تائید معاونت نظارت بر نهادهای مالی سبا خواهد بود.

ماده ۴: مطابق جمع امتیازات شرکت کارگزاری براساس معیارهای موضوع ماده ۲، ملاک تعیین رتبه‌ شرکت کارگزاری طبق جدول زیر خواهد بود. رتبه شرکت کارگزاری براساس این ماده، و توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا تعیین شده و اعلام عمومی خواهد شد.

رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری

رتبه

نحوه رتبه بندی کارگزاران

حداقل امتیاز عادی

حداقل امتیاز کل

الف

کسب حداقل ۸۰% از امتیازات عادی  و کسب حداقل ۷۰% از کل امتیازات

۱۶۶

۱۸۴

ب

کسب حداقل ۶۵% از امتیازات عادی  و کسب حداقل ۶۰% از کل امتیازات

۱۳۵

۱۵۸

ج

کسب حداقل ۵۰% از امتیازات عادی  و کسب حداقل ۴۵% از کل امتیازات

۱۰۴

۱۱۸

د

کسب حداقل ۳۵% از امتیازات عادی  و کسب حداقل ۳۰% از کل امتیازات

۷۳

۷۹

هـ

کارگزارنی که امتیاز طبقات بالاتر را کسب نکرده باشند.

 

            تبصره: کارگزارانی که حداقل امتیازات عادی هر سطح را بیاورند، رتبه آن‌ها براساس کل امتیازات اکتسابی تعیین می¬گردد.

ماده ۵: درصورتی که شرکت کارگزاری به هر دلیل از جمله عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک، امکان ارزیابی دورهای را فراهم نیاورد، مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا، کتباً رفع موانع ارزیابی را از شرکت کارگزاری مربوطه تقاضا میکند، آنگاه پس از گذشت ۱۰ روز از اعلام کتبی مذکور و عدم رفع موانع ارزیابی، موضوع توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری گزارش میشود. درصورتی‌که مرجع رسیدگی مذکور دلایل کارگزار را برای این امر موجه تشخیص ندهد، مجوز تمام یا بخشی از فعالیتهای شرکت کارگزاری را تعلیق می‌کند و مهلتی را برای رفع موانع در نظر می‌گیرد. فعالیت کارگزاری در این مهلت، همچنان معلق خواهد ماند.

رفع تعلیق موضوع این ماده منوط به رفع موانع ارزیابی و انجام ارزیابی و کسب حداقل امتیازهای لازم خواهد بود. درصورتی که از زمان تعلیق ۳ ماه بگذرد، و موانع ارزیابی بر طرف نگردند، موضوع مجدداً در مرجع رسیدگی مربوطه طرح شده و مرجع مذکور میتواند پس از رسیدگی، مجوز کارگزاری را لغو نماید.

ماده ۶: این دستورالعمل در ۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

پیوست ۱: روش امتیازدهی معیارهای رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران

الف – معیارهای عادی

معیار ۱: دفاتر اداری شرکت کارگزاری

            منظور از دفاتر اداری کارگزاری، فضای اداری کارگزاری به استثنای مکانهای اختصاص داده شده به دفاتر پذیرش است. امتیاز دفاتر شرکت کارگزاری به شرح زیر محاسبه می‌شود:

۱)      جدول ۱-۱ حداقل متراژ را با توجه به مجوزهایی که یک کارگزار دریافت نموده است، نشان میدهد. در صورت تأمین حداقل متراژ موضوع جدول ۱-۱، ۴ امتیاز لحاظ میشود و کارگزارانی که حداقل متراژ را با توجه به مجوزهای دریافتی دارا نباشند، امتیاز آن‌ها به نسبت متراژ دفاتر اداری در مقایسه با حداقل متراژ جدول ۱-۱ محاسبه میگردد. به ازای هر ۳۰ مترمربع دفاتر اداری شرکت کارگزاری مازاد بر حداقل متراژ ذکر شده در جدول ۱-۱، به شرح جدول ۱-۲ امتیاز تعلق میگیرد.

جدول ۱-۱: حداقل متراژ دفاتر اداری با توجه به مجوزهای دریافتی

 

نام مجوز

حداقل متراژدرمالکیت

حداقل متراژدر اجاره

پایه

۷۰

۹۰

بورس اوراق بهادار

۲۵

۲۵

محصولات فلزی

۲۵

۲۵

فرآورده­های نفت و پتروشیمی

۲۵

۲۵

محصولات کشاورزی

۲۵

۲۵

قراردادهای آتی

۲۰

۲۰

جمع کل:

۱۹۰

۲۱۰