حفاری ١٨٨ حلقه چاه پارسال تکمیل شد

     شرکت ملی حفاری ایران پارسال حفاری ١٨٨ حلقه چاه را تکمیل و ٣٥٦ هزار و ٢٩٠ متر حفاری انجام داد که بیش‌ترین آمار حفاری صورت گرفته به چاه‌های توسعه‌ای اختصاص دارد. به گزارش شانا، براساس گزارش عملکرد پارسال شرکت ملی حفاری ایران، از مجموع ٧٤ دکل ملکی این شرکت ٤٤ دکل در چاه‌های […]

 

 

 شرکت ملی حفاری ایران پارسال حفاری ١٨٨ حلقه چاه را تکمیل و ٣٥٦ هزار و ٢٩٠ متر حفاری انجام داد که بیش‌ترین آمار حفاری صورت گرفته به چاه‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

به گزارش شانا، براساس گزارش عملکرد پارسال شرکت ملی حفاری ایران، از مجموع ٧٤ دکل ملکی این شرکت ٤٤ دکل در چاه‌های توسعه‌ای، ۳ دکل در چاه‌های توصیفی، ۳ دکل در چاه‌های اکتشافی و ٢٤ دکل در چاه‌های تعمیری به‌کار گرفته شده است.

حجم عملیات اجرای پروژه از سوی این شرکت حاکی از این است که در مجموع ٧١,٨٣ دکل ملکی شرکت ملی حفاری و ٢٣.٨٦ دکل استیجاری این شرکت در شرکت‌های ملی مناطق نفتخیزجنوب، نفت مرکزی، اکتشاف، شرکت نفت و گاز پارس، سروک آذر، نفت و گاز اروندان و نفت خزر به اجرای پروژه پرداختهاند.

این گزارش حاکی از این است که در مدت یاد شده ١٩٦ عملیات جابه‌جایی دستگاه حفاری با صرف زمانی معادل ٢ هزار و ١٢٣ روز (٥,٨٢ دکل) انجام شده است.

براین اساس متراژ حفاری صورت گرفته در سال گذشته به ٣٥٦ هزار و ٢٩٠ متر رسید که از این میزان ٣٠٣ هزار و ٥٤٣ متر به چاه‌های توسعه‌ای، ١٥ هزار و ٧٥ متر به چاه‌های توصیفی، ٩ هزار و ٤٢٩ متر به چاه‌های اکتشافی و ٢٨ هزار و ٢٤٢ متر به چاه‌های تعمیری اختصاص داشته است.

در مجموع، پارسال حفاری ١٨٨ حلقه چاه تکمیل شده است که بیش‌ترین آمار تکمیل چاه به شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب با ١١٤ حلقه چاه وپس از آن شرکت متن با ٣٧ حلقه چاه اختصاص دارد.

 

شرکت ملی حفاری ایران نیز تا ١٢ اردیبهشت ماه امسال، حفاری ١٩ حلقه چاه را تکمیل و بیش از ٣٧ هزار متر چاه حفاری کرده است.