۱۸۵۷ مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان – امور حفاظت و تاسیسات

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳ / ۹۵ /ن  نوبت اول  اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد انجام امور حفاظت و صیانت از عرصه و اعیان ساختمانها و تاسیسات و راه‌های اصلی و فرعی و روستایی شهرستانهای تابعه استان اصفهان را به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید […]

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳ / ۹۵ /ن 

نوبت اول 

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد انجام امور حفاظت و صیانت از عرصه و اعیان ساختمانها و تاسیسات و راه‌های اصلی و فرعی و روستایی شهرستانهای تابعه استان اصفهان را به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید .

به این وسیله از شرکتهای دارای صلاحیت و مجوز قانونی از نیروی انتظامی دعوت می‌شود برای دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۰ به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

مهلت تحویل پیشنهادها تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۳۰

گشایش پیشنهادها: ساعت ۹ صبح ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۱

نشانی : اصفهان خیابان سعادت آباد

تلفن : ۳۶۶۸۱۰۶۸ ۰۳۱

 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان