۱۸۵۷ مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر – اصلاحیه

اصلاحیه  مبلغ برآورد آگهي مناقصه شماره ۵۸/۹۴ (تجديد سوم) موضوع احداث پروژه تجاري مسكن مهر صلح آباد بوشهر به ۴٫۵۶۴٫۷۵۹٫۵۶۶ ريال و تضمين آن به مبلغ ۲۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال اصلاح مي‌گردد. اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 

اصلاحیه 

مبلغ برآورد آگهي مناقصه شماره ۵۸/۹۴ (تجديد سوم) موضوع احداث پروژه تجاري مسكن مهر صلح آباد بوشهر به ۴٫۵۶۴٫۷۵۹٫۵۶۶ ريال و تضمين آن به مبلغ ۲۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال اصلاح مي‌گردد.

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر