۱۸۵۷ مناقصه – پژوهشگاه صنعت نفت- خرید مواد شیمیایی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۶۰۲ – نوبت دوم پژوهشگاه صنعت نفت در نظر دارد تا کالای موضوع بند ۱ را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای از تامین‌کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. ۱-موضوع مناقصه: خرید دو قلم مواد شیمیایی به شماره M.O.T-946344 ۲-محل تحویل کالا: اهواز، انبار خطوط شیمیایی مناطق نفت […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۶۰۲ – نوبت دوم

پژوهشگاه صنعت نفت در نظر دارد تا کالای موضوع بند ۱ را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای از تامین‌کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.

۱-موضوع مناقصه: خرید دو قلم مواد شیمیایی به شماره M.O.T-946344

۲-محل تحویل کالا: اهواز، انبار خطوط شیمیایی مناطق نفت خیز جنوب،‌ کارگاه شماره ۵

۳-میزان پیش پرداخت: برنده مناقصه می‌تواند پس از انعقاد قرارداد خرید ۲۵ % کل مبلغ قرارداد را در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانکی به عنوان پیش پرداخت دریافت نماید.

۴-مهلت و محل تحویل پیشنهادها: مناقصه‌گران می‌توانند اسناد مناقصه را از پورتال پژوهشگاه به نشانی www.ripi.ir دریافت و حداکثر تا دو هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم پس از تکمیل و الحاق مدارک درخواستی، به دبیرخانه پژوهشگاه به نشانی تهران، بلوار غربی ورزشی آزادی، کد پستی ۱۳۱۱۱-۱۴۸۵۶ صندوق پستی

۱۳۷-۱۴۶۶۵ تحویل و رسید دریافت نمایند.

۵-میزان تضمین شرکت در مناقصه:‌ مناقصه‌گر بایستی مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ضمانت‌نامه بانکی یا وجه نقد را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه ارائه نمایند. 

 

تامین و عملیات کالا