۱۸۵۸ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- اجرای اپوکسی

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۹/۹۵- نوبت اول موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد تهیه و اجرای اپوکسی خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن […]

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

شماره ۹/۹۵- نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد تهیه و اجرای اپوکسی خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي.           

شماره تلفن مناقصه‌گزار:۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶ داخلي ۲۴۴۶ نمابر دبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

موضوع مناقصه: تهیه و اجرای اپوکسی

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰ ریال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۹باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه مرحله اول : ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۵٫۰۲٫۲۰

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه مرحله دوم : ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۵٫۰۲٫۲۷

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.