۱۸۵۹ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- فروش آپارتمان مسکونی

آگهی تجدید مزایده اداره تصفیه امورورشکستگی تهران به قائم مقامی ازسوی تاجر ورشکسته سید محمود زاده آخرت و به وکالت از همسرش خانم مریم دستمالچیان درنظر دارد نسبت به فروش ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۳۳۵ فرعی از ۱۹۲۸ اصلی به نشانی تهران بلوار شهرزاد کوچه سحر بن بست شقایق پلاک ۲ […]

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفیه امورورشکستگی تهران به قائم مقامی ازسوی تاجر ورشکسته سید محمود زاده آخرت و به وکالت از همسرش خانم مریم دستمالچیان درنظر دارد نسبت به فروش ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۳۳۵ فرعی از ۱۹۲۸ اصلی به نشانی تهران بلوار شهرزاد کوچه سحر بن بست شقایق پلاک ۲ واحد ۲ همکفرا از طریق مزایده و با شرایط ذیل در روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۸ ساعت ۱۱صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانیتهران خیابان سپهبدقرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه به فروش برساند:

الف:مشخصات ملک

ششدانگ از آپارتمان مسکونی با قدمت ۱۲ سال با مساحت تقریبی ۸۴/۱۷۵ متر مربع شامل پارکینگ و انباری به مساحت حدود ۲۰مترمربع و شامل هال، پذیرایی، ۳ اتاق خواب آشپزخانه با کابینتMDF و سرویسهای بهداشتی و دو حمامواقع شده دارای بالکن مسقف مشرف به حیاط و انشعابات آب،گاز شهری، برق وسیستم گرمایش مرکزی و شومینه آیفون تصویری که ارزش کل ملک برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱۰٫۷۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است.

ب:شرایط شرکت در مزایده

۱-فروش نقدی است ۲- کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) بالمناصفه و به عهده طرفین می‌باشد و همچنین مراجعه به ادارت ذیربط جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال به عهده خریدار است۳- پیشنهاد دهندگان باید قبلاً ۵ % قیمت پایه مزایده را بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب  شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یاچک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.۴- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهرشده با ذکر جمله مربوط به مزایده ملک شرکت تاجر ورشکسته آقای سید مهدی محمود زاده آخرتی و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۸ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.۵- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.۶- پیشنهادها در ساعت ۱۱ صبحهمان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلا مانع است و عند الاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید۷- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید.۸- چنانچه پرداخت بهاءدر موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران وی ضبط خواهد شد.۹- بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد.۱۰- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند. 

قزلسفلو

مستشار قضائی اداره تصفیه امورورشکستگی تهران

 

شعبه چهارم