۱۸۵۹ آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی- شرکت صاعد

آگههی موضوع ماده ی ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سلام علیکم بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می‌رساند جریان پرونده ورشکستگی شرکت صاعد مشاور در این اداره خاتمه یافته چنانچه بستانکاران نامبرده بعضاً یا کلاً درخواست اجراء اصول ورشکستگی را دارند ظرف مدت ۱۰ روز هزینه‌های جاری ورشکستگی را به این اداره پرداخت نمایند.%{Serial}                                                                    […]

آگههی موضوع ماده ی ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

سلام علیکم

بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می‌رساند جریان پرونده ورشکستگی شرکت صاعد مشاور در این اداره خاتمه یافته چنانچه بستانکاران نامبرده بعضاً یا کلاً درخواست اجراء اصول ورشکستگی را دارند ظرف مدت ۱۰ روز هزینه‌های جاری ورشکستگی را به این اداره پرداخت نمایند.%{Serial} 

                                                                  کمانکش

                                     مستشارقضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران

 

                                                                شعبه پنجم