۱۸۵۹ فراخوان – شركت آب و فاضلاب استان يزد- تجهیزات

فراخوان شناسايي و برگزاري مناقصه عمومي توليد كننده يا فروشنده تجهيزات تصفيه‌خانه فاضلاب نوبت اول    شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد بخشي از تجهيزات مورد نياز تصفيه‌خانه فاضلاب شهر يزد به شرح جدول ذيل با رعايت بخشنامه عدم خريد كالاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي را تحت نظارت كميسيون فني، خريداري […]

فراخوان شناسايي و برگزاري مناقصه عمومي

توليد كننده يا فروشنده تجهيزات تصفيه‌خانه فاضلاب

نوبت اول 

 

شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد بخشي از تجهيزات مورد نياز تصفيه‌خانه فاضلاب شهر يزد به شرح جدول ذيل با رعايت بخشنامه عدم خريد كالاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي را تحت نظارت كميسيون فني، خريداري و نصب نمايد.

فرايند مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي                    دستگاه نظارت : كميسيون فني خريدار

محل تامين اعتبار و نحوه پرداخت :  اعتبار مورد نياز از محل منبع غير عمراني (داخلي) تامين خواهد شد.

تضمين قابل قبول براي شركت در مناقصه: براساس آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲ و به شرح اسناد مناقصه

رديف

نوع تجهیز

تعداد

محل استقرار در تصفيه‌خانه فاضلاب شهر يزد

مدت تحويل

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

۱

آشغالگیر دانه ریز

(fine screen)

۱ دستگاه همراه باکانوایر وکمپکتور مربوطه

کانال ورودی بعد از سیستم دانه گیر

۱۲۰ روز

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لذا بدينوسيله از كليه توليدكنندگان يا فروشندگان دعوت بعمل مي‌آيد از تاريخ انتشار آگهي لغايت ۹۵٫۰۲٫۲۰پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني www.abfayazd.ir و واريز هزينه اسناد به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام فرمايند. همچنين متقاضيان مي‌توانند با ارايه معرفي‌نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب ۶۴/۲۰۴۶۵۲۸ بانك ملت شعبه كاشاني يزد بابت خريد اسناد مناقصه به صورت حضوري از ساعت ۷:۳۰ تا۱۴:۳۰ به نشاني مناقصه‌گزار واقع در شهر يزد، خيابان
آيت ا… كاشاني‌، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد
مناقصه را دريافت نمايند. جهت كسب اطلاعات شماره ۳۱۶۴۱۵۶ -۰۳۵ اعلام و تصريح
مي‌گردد مستندسازي در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني
iets.mporg.ir www.  قابل مشاهده مي‌باشد.

آخرين مهلت ارايه پيشنهادات تا ساعت ۱۴ روز مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۳ خواهد بود .

مراحل و زمان بازگشايي پاكات:

پاكت‌هاي ارزيابي كيفي (پاكت شماره يك) در جلسه كميته فني و بازرگاني مربوطه بازگشايي و پس از تعيين امتياز مناقصه‌گران، پاكت شماره ۲ مناقصه‌گراني كه حد نصاب لازم را كسب نموده‌اند توسط كميسيون مناقصه اي كه در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ در محل اتاق جلسات كارفرما، واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي‌گردد، بازگشايي خواهد شد. لازم به ذكر است در كميسيون مناقصه مذكور طبق ضوابط مدارك ارزيابي فني و بازرگاني جهت بررسي به كميته مربوطه ارجاع و پس از اعلام نظر پاكت “ج” واجدين شرايط در جلسه‌اي كه در ساعت ۱۰/۳۰ مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۱ در محل اتاق جلسات كارفرما تشكيل مي‌گردد طبق ضوابط بازگشايي خواهد شد.

هزينه چاپ و انتشار آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شركت آب و فاضلاب استان يزد 

سهامي خاص