۱۸۵۹ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید الکتروموتور

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده   RHP-7302509462-T20درخواست شماره:  نوبت اول  موضوع آگهي: خرید انواع الکتروموتور براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده

 

RHP-7302509462-T20درخواست شماره: 

نوبت اول 

موضوع آگهي:

خرید انواع الکتروموتور

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس