۱۸۶۰ مزایده – شهرداری جلین – جایگاه سوخت

آگهی مزایده کتبی نوبت اول شهرداری جلین در نظر دارد به استناد مجوز جلسه شماره ۶۲ به شماره ۷۵۸/۳/۹۵ مورخه۹۵٫۰۱٫۰۷ شورای محترم اسلامی شهر جلین جایگاه cng خود را جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واجد شرایط به مدت دو سال شمسی بصورت اجاره واگذار نماید. (متقاضیان واجد شرایط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری […]

آگهی مزایده کتبی

نوبت اول

شهرداری جلین در نظر دارد به استناد مجوز جلسه شماره ۶۲ به شماره ۷۵۸/۳/۹۵ مورخه۹۵٫۰۱٫۰۷ شورای محترم اسلامی شهر جلین جایگاه cng خود را جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واجد شرایط به مدت دو سال شمسی بصورت اجاره واگذار نماید. (متقاضیان واجد شرایط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری جلین مراجعه نمایند.)

۱-متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری یا از طریق مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری جلین به آدرس: www.shahrdarijelin.ir  با ارایه مدارک لازم نسبت به دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه و تایید آنها جهت طی مراحل قانونی برای شرکت در مزایده اقدامات لازم را معمول نمایند.

۲- قیمت پایه ماهیانه ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل (یکصد و هشتاد میلیون ریال) می‌باشد.

۳- میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل دویست و شانزده میلیون ریال می‌باشد که شرکت‌کنندگان می‌بایستی مبلغ مذکور را بصورت نقدی به حساب ۰۱۰۸۵۵۵۸۹۶۰۰۷ بنام شهرداری جلین نزد بانک ملی شعبه شهید بهشتی گرگان واریز با ضمانت‌نامه بانکی شرکت در مزایده با اعتبار سه ماهه تهیه و ضمیمه اسناد مزایده نمایند.

۴- شرکت‌کنندگان می‌بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۵٫۰۲٫۲۹ نسبت به ارایه مدارک در سه پاکت سربسته که پاکت الف: حاوی اسناد و مدارک و تاییدیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پاکت ب: اصل فیش سپرده با ضمانت‌نامه بانکی، و پاکت ج: حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود اقدام نمایند.

۵- سپرده نفرات اول تا سوم شرکت‌کنندگان تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نگهداری و در صورت انصراف نفر اول، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و نسبت به عقد قرارداد به ترتیب با نفرات دوم و سوم صورت خواهد گرفت. چنانچه نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده‌های آنان نیز به نفع شهرداری ضبط و مسترد نخواهد شد.

۶- جلسه کمیسیون عالی معاملات در روز پنجشنبه مورخه ۹۵٫۰۲٫۳۰ساعت ۱۳/۳۰ در محل شهرداری جلین تشکیل و برنده مزایده اعلام خواهد شد.

۷- به پیشنهادات مشروط، مخدوش و مبهم به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می‌باشد.

۹- کلیه هزینه‌های تعمیرات در طول بهره برداری و اورهال در اتمام قرارداد بعهده بهره‌بردار خواهد بود.

۱۰- پیشنهاددهندگان باید شرایط آگهی را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از مفاد آن، نسبت به تکمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ سپرده اقدام و مدارک درخواستی را بطور کامل ارایه نمایند.

۱۱- آیین‌نامه مالی شهرداریها نیز حاکم بر مزایده می‌باشد.

۱۲- پرداخت هزینه چاپ آگهی مزایده (مرحله اول و دوم) بعهده برنده مزایده خواهد بود.

انتشار نوبت اول:‌ ۹۵٫۰۲٫۱۹

انتشار نوبت دوم:‌ ۹۵٫۰۲٫۲۵

 قاسم شاهرخی- شهردار جلین