۱۸۶۰ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی- خدمات تخصصی

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۳-۲/۹۵خ) نوبت اول ۱-     نام مناقصه‌گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی) ۲-     موضوع مناقصه: واگذاری فعالیت های خدمات تخصصی نیروگاه بخار شهید رجایی  ۳-     نوع مناقصه: عمومی- دو مرحله‌ای ۴-     محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین–کرج،امور قراردادها و توسعه بازار ۵-     میزان سپرده شرکت در مناقصه: […]

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۳-۲/۹۵خ) نوبت اول

۱-     نام مناقصه‌گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی)

۲-     موضوع مناقصه: واگذاری فعالیت های خدمات تخصصی نیروگاه بخار شهید رجایی 

۳-     نوع مناقصه: عمومی- دو مرحله‌ای

۴-     محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوینکرج،امور قراردادها و توسعه بازار

۵-     میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بعدد) (سه میلیارد ریال) (به حروف) بصورت یک فقره ضمانت‌نامه بانکی یا واریز به حساب جام۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹ به نام مناقصه‌گزار).

۶-     تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت هفت  روز از تاریخ درج وچاپ آگهی

۷-     تاريخ تحويل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه : تا ساعت ۱۴ عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۶

۸-     مبلغ فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۳۲۷٫۰۰۰ ریال با احتساب ۹% ارزش افزوده به صورت واریز وجه به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹( به نام مناقصه‌گزار.

۹-     زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشائی پاکات روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۸راس ساعت ۱۰ صبح در محل مناقصه‌گزار انجام خواهد شد.

۱۰-  جلسه توضیح و تشریح اسناد: رأس ساعت ۱۴ عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۹

بدیهی است مناقصه‌گزار اسناد و مدارک واصله را در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و از برنده مناقصه که باید دارای صلاحیت حرفه‌اي باشد جهت عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد و تلفن۳۳۵۶۲۳۱۱-۰۲۸و۳-۸۸۷۹۶۶۸۱-۰۲۱ و داخلی۶۰۷۳ امور قراردادها و توسعه بازار در صورت نیاز پاسخگوی اطلاعات تخصصي مورد نیاز خواهد بود. و این آگهی را می‌توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.   

سایت ملی اطلاع رسانی:http://iets.mporg.ir

سایت معاملات توانیر:http://tender.tavanir.org.ir

سایت نیروگاه شهید رجایی:http://www.rpgm.ir

 

روابط عمومی شرکت مديريت توليد برق شهیدرجائی