۱۸۶۱ مناقصه – شهرداری بهارستان- اسکلت و سقف

آگهی مناقصه عمومی شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ۹۵۴/ش ب شورای محترم اسلامی شهر بهارستان نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با شرح عملیات اجرای اسکلت و سقف ساختمان ورزشگاه باستانی بهارستان با برآورد اولیه ۵٫۸۷۵٫۰۰۵٫۶۵۱ ریال زیر اقدام نماید: ۱٫متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ این آگهی تا روز دوشنبه مورخه […]

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ۹۵۴/ش ب شورای محترم اسلامی شهر بهارستان نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با شرح عملیات اجرای اسکلت و سقف ساختمان ورزشگاه باستانی بهارستان با برآورد اولیه ۵٫۸۷۵٫۰۰۵٫۶۵۱ ریال زیر اقدام نماید:

۱٫متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ این آگهی تا روز دوشنبه مورخه ۹۵٫۰۳٫۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری بهارستان مراجعه نمایند.

۲٫سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۲۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳٫ آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهرداری شنبه ۹۵٫۰۳٫۰۸

۴٫ زمان بازگشایی پیشنهادات راس ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۹۵٫۰۳٫۰۹

۵٫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

۶٫ سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

 

مهدی فاتحی- شهردار بهارستان