۱۸۶۲فراخوان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان- تکمیل ساختمان شهرستان رامیان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان در نظر دارد تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت شهرستان رامیان با زیر بنای حدود ۱۵۰۰ مترمربع واقع در شهرستان رامیان را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان در نظر دارد تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت شهرستان رامیان با زیر بنای حدود ۱۵۰۰ مترمربع واقع در شهرستان رامیان را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گلستان

مناقصه‌گزار: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گلستان

دستگاه نظارت: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گلستان

۱- مشخصات پروژه : ساختمان سه طبقه روی همکف با زیر بنای حدود ۳۷۰ متر مربع برای هرطبقه .

۲- برآورد اولیه هر پروژه: مبلغ کار پروژه بر اساس فهرست بهای پایه سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعمال ضرایب بالاسری و طبقات و منطقه‌ای هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه و بهنگام شده تا زمان برگزاری مناقصه با اعمال تعدیل نصف مدت زمان اجرا ۱۲٫۳۶۳٫۱۴۲٫۵۳۷ریال (دوازده میلیارد و سیصد و شصت و سه میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و پانصد و سی و هفت ریال) می‌باشد . 

۳- نوع پیمان: براساس بخشنامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۸۹٫۰۲٫۰۴به صورت سرجمع.

۳-مدت اجرای کار برای هر پروژه: ۸ ماه شمسی

۴-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه پروژه : ۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال (چهل و سه میلیون و ششصد هزار ریال) ‌است که بايد به يكي از صورت‌هاي مشروحه ذيل در پاكت الف به دستگاه مناقصه‌گزار تسليم شود.

الف واریز وجه نقد به حساب ۴۸۳۰۶۵۱۸۹۶ نزد بانک ملت مرکزی بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

ب ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشکي گلستان.    

مدت اعتبار تضمين‌هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه‌‌هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود.

۵- مهلت فروش اسناد مناقصه : فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۶ لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۸ از ساعات ۸ صبح لغایت ۱۵ می‌باشد.

قیمت اسناد مناقصه برای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که می بایست به حساب شماره ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام در آمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واریز و اصل فیش آن جهت تحویل اسناد مناقصه تحویل مناقصه گزار گردد.

۶-مهلت تحویل اسناد مناقصه: آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۸ تا ساعت۱۵ می‌باشد.

۷-تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: جلسه کمیسیون مناقصه ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۹

۸-نشانی مناقصه گزار: استان گلستان- شهرستان گرگان- بلوار هیرکان-ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت توسعه مدیریت ومنابع .

محل اجرای پروژه: استان گلستان – شهرستان رامیان.

لذا از شرکتهایی که در رشته ابنیه و تاسیسات و تجهیزات فعالیت داشته و دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه ورتبه ۵ تاسیسات وتجهیزات می‌باشند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه عمومی یک مرحله‌ای دعوت بعمل می‌آید. نماینده پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه باید با در دست داشتن۱- اصل معرفی‌نامه کتبی ممهور به مهر شرکت ۲- اصل فیش واریزی ۳- مهر شرکت ۴- تصویر صلاحیت پیمانکاری در زمینه های فوق‌الذکر که در سامانه ساجار تایید شده باشد در تاریخ‌های ذکر شده به آدرس: استان گلستان شهرستان گرگان میدان بسیج بلوار هیرکان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد دفتر فنی مراجعه نمایند.

شماره تماس:۰۱۷۳۲۴۲۳۹۲۰

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان