۱۸۰۴مناقصه-شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ-انتقال نيرو و برق رساني

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله ای شماره ۹۴۰۹۱۰۵۹۴ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه هاي توزيع نيرو درمحدوده عملياتي  منطقه برق دانشگاه خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید شرح مختصري از کار: نام منطقه برق شرح  كار مبلغ برآوردي ( ريال ) […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله ای

شماره ۹۴۰۹۱۰۵۹۴

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه هاي توزيع نيرو درمحدوده عملياتي  منطقه برق دانشگاه خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

شرح مختصري از کار:

نام منطقه برق

شرح  كار

مبلغ برآوردي ( ريال )

دانشگاه

اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه هاي توزيع نيرو از طريق نصب كابل خودنگهدار

۳٫۱۳۷٫۸۲۰٫۸۱۸

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ريال مي باشد ؛ مناقصه گران
 مي بايست  مبلغ فوق  را  بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه بحساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و يا  مطالبات تاييد شده نزد امور مالي شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي  فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز شنبه   مورخ  ۲۴/۱۱/۱۳۹۴   لغايت چهارشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴  به مدت ۵ روزكاري

مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت الكترونيكي  صرفا”از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.co.ir  – بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

مهلت و محل تحويل وبازگشايي اسناد مناقصه: مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت  ۹ صبح روز چهارشنبه  مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ و زمان بازگشائی اسناد مناقصه ساعت ۱۰ صبح  همان روز می باشد.

نشاني:  تهران – خیابان آزادی خیابان زنجان شمالی – جنب اتوبان یادگار امام ( ره ) نبش مستهانیه پلاک ۱۳ منطقه برق دانشگاه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ محل بازگشایی اسناد مناقصه سالن جلسات منطقه میباشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،‌مشروط ،‌مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقا ” ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه :

– داشتن گواهینامه صلاحیت پيمانكاري  دررشته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري ( سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق ) الزامی میباشد.

– هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه دنياي اقتصاد بعهده برنده مناقصه می باشد .

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي كسب اطلاعات بيشتر :

  سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir    

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir  

                                                                                                                                                   روابط عمومی

 

                                                                                                  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ( سهامي خاص )