۱۸۶۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس- دیزل ژنراتور

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شماره ۱۰۰/۹۵ نوبت اول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های ذیل را با مشخصات ذکر شده به روش مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از طریق شرکت‌های ذیصلاح تامین نماید. ردیف شرح مبلغ تضمین شرکت […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شماره ۱۰۰/۹۵

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های ذیل را با مشخصات ذکر شده به روش مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از طریق شرکت‌های ذیصلاح تامین نماید.

ردیف

شرح

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خرید کالا و ماشین‌آلات آماده و سفارشی (ریال)

۱

خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور KVA 900 همراه با تابلوی‌های برق آن جهت مرکز آموزشی درمانی نمازی

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتر در دقیقه جهت مرکز آموزشی درمانی نمازی

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم به ظرفیت ۹۰۰ تن تبرید جهت مرکز آموزشی درمانی نمازی

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتر در دقیقه جهت بیمارستان آباده

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 900 همراه با تابلوی برق آن جهت بیمارستان آباده

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۲ لغایت ۹۵٫۰۲٫۲۵ به مدت چهار روز از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آدرس http://behin.sums.ac.ir، ضمناً اسناد مربوطه در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir نیز ثبت می‌گردد.

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت‌های اداری از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ لغایت ساعت ۱۴:۳۰مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۴ در محل دفتر مدیریت حراست دانشگاه، واقع در شیراز، بلوار کریم خان زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه هشتم

بازگشایی پاکتهای مناقصه: در بازه زمانی ۹۵٫۰۳٫۰۵ لغایت ۹۵٫۰۳٫۰۸

محل بازگشایی پاکتهای مناقصه: شیراز- بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه اول، مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خرید کالا و ماشین‌آلات آماده و سفارشی: سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری پروژه فوق به مبلغ ذکر شده می‌بایست بصورت ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره ۷۴/۱۲۸۱۶۶۱۸ بانک ملت شعبه پزشکی و با کد شناسه ۲۴۰۰۱۸۰۱۵۱۱۰۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی شیراز باشد.

 

مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز