۱۸۶۲ فراخوان – شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان – توزیع قبوض آب

  آگهي فراخوان ارزيابي كيفيمناقصه‌گران شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان در نظر دارد مناقصه‌اي را به شرح جدول زير از طريق مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شركتهاي داراي صلاحيت معتبر از اداره كل تعاون، كار و امور رفاه اجتماعي واگذارنمايد. كد مناقصه موضوع خدمات محل اجراي خدمات محل تامين اعتبار واجدين شركت در مناقصه […]

  آگهي فراخوان ارزيابي كيفيمناقصه‌گران

شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان در نظر دارد مناقصه‌اي را به شرح جدول زير از طريق مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شركتهاي داراي صلاحيت معتبر از اداره كل تعاون، كار و امور رفاه اجتماعي واگذارنمايد.

كد مناقصه

موضوع خدمات

محل اجراي خدمات

محل تامين اعتبار

واجدين شركت در مناقصه

مبلغو نوع تضمين شركت در مناقصه

شرح خدمات موضوع مناقصه

مبلغ(ريال)

انواع

۹۵-۹

انجام عمليات قرائت كنتور و توزيع قبوض آب بها مشتركين

شهرهاي تابعه استان كردستان

منابع داخلي

شركتهاي خدماتي تعيين صلاحيت شده توسط اداره كار و امور اجتماعي

۱۰۱۴۰۰۰۰۰۰(ريال)

۱ -ضمانت نامه بانكي

۲-سپرده نقدي

۳- اوراق مشاركت

عمليات قرائت كنتور و توزيع قبوض آب بها مشتركين

لذا از شركتهاي ذيصلاح دعوت مي‌شود ضمن اعلام آمادگي به صورت مكتوب نسبت به دريافت وعودت اسناد ارزيابي به شرح ذيل اقدام نمايند:

  مهلت دريافت، تكميل و عودت اسناد ارزيابي به امور قراردادها : ۱۴ روز پس از نشر آخرين نوبت فراخوان

اسناد ارزيابي؛ ازطريق سايت شركت تحت عنوان www.abfa-kurdistan.ir  بخش مناقصات و مزايدات يا به صورت حضوري با مراجعه به امور قراردادهاي شركت دريافت وپس ازمطالعه و بررسي و تكميل به همراه ساير مدارك تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحويل گردد.

 محل دريافت اسناد ارزيابي: سنندج بلوار شبلي، پايين‌تر از ميدان امام شافعي شركت آب و فاضلاب شهري كردستان- امور قراردادها

تلفكس امور قراردادها : ۳۳۲۸۰۷۳۲ -۰۸۷ 

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان