۱۸۶۲ مزایده – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان- انواع پایه‌های بتونی

آگهی  مزایده عمومی شماره : ۹۵۹۱۰۰۱ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد انواع پایه‌های بتونی شکسته را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. پیشنهاد دهندگان حقوقی و حقیقی می‌توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۳ از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا آخر وقت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۳ به آدرس : […]

آگهی  مزایده عمومی شماره : ۹۵۹۱۰۰۱

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد انواع پایه‌های بتونی شکسته را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پیشنهاد دهندگان حقوقی و حقیقی می‌توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۳ از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا آخر وقت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۳ به آدرس : اصفهان چهار باغ عباسی خیابان عباس آباد ساختمان شماره ۳ توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف دبیرخانه شرکت، تحویل یا ارسال نمایند.

پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۴ با حضور اعضاء کمیسیون معاملات باز و قرائت خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمارهتلفن ۳۲۲۱۶۱۰۲ ۰۳۱ واحد مناقصه، مزایده و قراردادهاتماس حاصل فرمائید.

۱٫       سایت اینترنتی معاملات توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir

۲٫      سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس : http://iets.mporg.ir

۳٫     سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس: http://eepdc.ir

جهت خرید اسناد مزایده: مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری سپهر شماره ۰۱۰۳۸۵۱۱۷۸۰۰۲ بانک صادرات شعبه میدان آزادی به نام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش نقدی مربوطه داخل پاکت قرار گیرد.

Ø     به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

Ø     کلیه هزینه‌های مالیات، کارشناسی و مالیات بر ارزش افزوده و غیره به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

Ø     شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات بامراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصلاحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مزایده‌گران می‌باشد.

Ø     پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معاملات باز و قرائت خواهد شد .

Ø     حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده آزاد می باشد .

Ø     شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

Ø     سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان