۱۸۰۴ مناقصه-شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- تامين اتوبوس و ميني بوس

    آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي  (۲۱۵۲ / ۱۵۰/ ۹۴ ) (شماره مجوز ۵۷۸۵-۱۳۹۴ ) نوبت دوم مناقصه‌گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مدير يت منابع انساني موضوع مناقصه: پيمان تامين اتوبوس و ميني بوس واحدهاي ستادي شركت به صورت حجمي مبلغ برآورد مناقصه : ۱٫۵۷۴٫۶۰۴٫۲۰۷ ريال نوع و مبلغ […]

 

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي  (۲۱۵۲ / ۱۵۰/ ۹۴ )

(شماره مجوز ۵۷۸۵-۱۳۹۴ )

نوبت دوم

مناقصه‌گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مدير يت منابع انساني

موضوع مناقصه: پيمان تامين اتوبوس و ميني بوس واحدهاي ستادي شركت به صورت حجمي

مبلغ برآورد مناقصه : ۱٫۵۷۴٫۶۰۴٫۲۰۷ ريال

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند اجراي كار : مبلغ ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت ضمانت‌نامه بانكي مطابق با نمونه مندرج در اسناد مناقصه، يا واريز وجه نقدبه حساب شماره۰۰۵۵۶۷۱۶۸۰ بانك تجارت – شعبه سپهبد قرني – كد ۲۰۷ بنام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران كه مي‌بايست ضمن ارائه فيش هر واريزي به واحد خزانه، تاييد و رسيد وجه دريافت گردد.

ارائه گواهينامه تعيين صلاحيت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در زمينه مورد نظر براي سال جاري الزامي است.

زمان و مهلت خريد اسناد مناقصه :شركت‌كنندگان مي‌توانند ظرف مدت ۵ روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به استثناء روزهاي پنج‌شنبه و جمعه جهت خريد اسناد مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

زمان و مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: ۱۰ روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد

محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: آدرس: تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پلاك ۱۸۸-  طبقه چهارم اتاق ۴۲۴

هزينه خريد اسناد مناقصه: واريز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ريال به حساب دولتي شماره ۲۱۷۴۶۸۹۰۰۱۰۰۰ بانك ملي شعبه سپند كد۶۰۱ بنام تمركز وجوه درآمد شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران كه مي‌بايست ضمن ارائه فيش هر واريزي به واحد خزانه، تاييد و رسيدوجه دريافت گردد.

زمان و محل گشايش پاكات: پيشنهادهاي واصله در محل كميسيون مناقصات به آدرس: تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پلاك ۱۸۸-  طبقه  هشتم روز شنبه مورخ۲۸/۱/۹۵ ساعت ۱۴:۴۵با ارسال دعوتنامه قبلي جهت حضور ، بازگشايي خواهد شد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره ۰۲۱۶۱۶۳۰۱۵۲تماس حاصل فرمائيد.

                         www.shana.ir                                                                     www.ioptc.ir                       

روابط عمومي