۱۸۶۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید ساندویچ پانل دو رو

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده   RHD-9511002-BA/T10درخواست شماره:  نوبت اول  موضوع آگهي: خرید ساندویچ پانل دو رو   براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت   www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده

 

RHD-9511002-BA/T10درخواست شماره: 

نوبت اول 

موضوع آگهي:

خرید ساندویچ پانل دو رو  

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

 

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس