۱۸۶۲مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی- خدمات تخصصی

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۳-۲/۹۵خ) نوبت دوم ۱-نام مناقصه‌گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی) ۲-موضوع مناقصه: واگذاری فعالیت های خدمات تخصصی نیروگاه بخار شهید رجایی ۳-نوع مناقصه: عمومی- دو مرحله‌ای ۴-محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین–کرج،امور قراردادها و توسعه بازار ۵-میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بعدد) (سه میلیارد ریال) (به حروف) بصورت یک فقره […]

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۳-۲/۹۵خ) نوبت دوم

۱-نام مناقصه‌گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی)

۲-موضوع مناقصه: واگذاری فعالیت های خدمات تخصصی نیروگاه بخار شهید رجایی

۳-نوع مناقصه: عمومی- دو مرحله‌ای

۴-محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین–کرج،امور قراردادها و توسعه بازار

۵-میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بعدد) (سه میلیارد ریال) (به حروف) بصورت یک فقره ضمانت‌نامه بانکی یا

واریز به حساب جام۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹ به نام مناقصه‌گزار).

۶-تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت هفت  روز از تاریخ درج وچاپ آگهی

۷-تاريخ تحويل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه : تا ساعت ۱۴ عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۶

۸-مبلغ فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۳۲۷٫۰۰۰ ریال با احتساب ۹% ارزش افزوده به صورت واریز وجه به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت

شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹( به نام مناقصه‌گزار.

۹-زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشائی پاکات روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۸ راس ساعت ۱۰ صبح در محل مناقصه‌گزار

انجام خواهد شد.

۱۰-  جلسه توضیح و تشریح اسناد: رأس ساعت ۱۴ عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۹

بدیهی است مناقصه‌گزار اسناد و مدارک واصله را در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و از برنده مناقصه که باید دارای صلاحیت حرفه‌اي باشد جهت عقد

قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد و تلفن۳۳۵۶۲۳۱۱-۰۲۸و۳-۸۸۷۹۶۶۸۱-۰۲۱ و داخلی۶۰۷۳ امور قراردادها و توسعه بازار در صورت نیاز پاسخگوی اطلاعات

تخصصي مورد نیاز خواهد بود. و این آگهی را می‌توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.    

 سایت ملی اطلاع رسانی:   http://iets.mporg.ir

 سایت معاملات توانیر:    http://tender.tavanir.org.ir

 سایت نیروگاه شهید رجایی:   http://www.rpgm.ir

روابط عمومی شرکت مديريت توليد برق شهیدرجائی