۱۸۶۳ مناقصه – کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزي- مراکز شبکه نیکوکاری

آگهی مناقصات عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزي در نظر دارد انجام امور مراکز شبکه نیکوکاری – امورحقوقی- امور روابط عمومی – امور وام دفتر استان و شهرستانهاي تابعه را با شرایط معین از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از کلیه شرکت‌هاي فعال داراي صلاحیت و تائیدیه ازاداره کل تعاون،کار و رفاه […]

آگهی مناقصات عمومی

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزي در نظر دارد انجام امور مراکز شبکه نیکوکاری امورحقوقی- امور روابط عمومی امور وام دفتر استان و شهرستانهاي تابعه را با شرایط معین از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از کلیه شرکت‌هاي فعال داراي صلاحیت و تائیدیه ازاداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رتبه‌بندي در این زمینه دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره کل کمیته امداد واقع درخیابان قائم مقام نرسیده به میدان امام حسین(ع)اداره تدارکات مراجعه نمایند، میزان سپرده شرکت در مناقصه ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می‌باشد که شرکت در مناقصه می‌باید در قالب ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۳۲۶۱۵۷۷۰۳ بانک کشاورزي شعبه شهید باهنر اراك به نام کمیته امدادامام خمینی (ره )واریز و رسید را در پاکت پیشنهاد قیمت تحویل نماید زمان دریافت اسناد۵ روز پس از تاریخ درج آگهی و حداکثر زمان عودت اسناد ۱۲ روز پس از تاریخ انتشارآگهی می‌باشد این نهاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و کلیه پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون ضمانتنامه شرکت در مناقصه مردود خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۲۵۲۳۴۵ تماس حاصل فرمائید و ضمناً متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه iets.mporg مناقصات به آدرس نیز اقدام نمایند.

کمیته امدادامام خمینی(ره) استان مرکزي 

 

اداره خدمات و تدارکات