۱۸۶۳ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان- خرید انواع برقگیر

آگهی مناقصه شماره ۱۵-۹۵ نوبت اول  ·مناقصه‌گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان · نوع مناقصه: عمومییکمرحله‌ای ·        موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع برقگیر بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار) ردیف شرح واحد مقدار مبلغ ضمانتنامه ۱ برقگیر ۲۴ کیلوولت سلیکونی مناطق آلوده عدد ۱۲۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲ برقگیر ۲۴ […]

آگهی مناقصه شماره ۱۵-۹۵

نوبت اول 

·مناقصه‌گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

· نوع مناقصه: عمومییکمرحله‌ای

·        موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع برقگیر بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار)

ردیف

شرح

واحد

مقدار

مبلغ ضمانتنامه

۱

برقگیر ۲۴ کیلوولت سلیکونی مناطق آلوده

عدد

۱۲۰۰

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۲

برقگیر ۲۴ کیلوولت سلیکونی مناطق غیرآلوده

عدد

۳۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تاريخ فروش اسناد:از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵ لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۹

طریقه دریافت اسناد مناقصه:

۱-مراجعه به آدرس زاهدان خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستانامورتدارکات و قراردادها

۲_ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک

۳-مراجعه به سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.IETS.MPORG.ir و سایت معاملات صنعت برق  به آدرس Tender.tavanir.org.ir

ارائه درخواست و ثبت نام جهت دریافت اسناد مناقصه الزامی می‌باشد

اطلاعات تماس مناقصه‌گزار :

تلفن۳۱۱۳۷۳۴۰-۰۵۴و ۳۱۱۳۷۳۴۸ فکس ۳۱۱۳۷۰۵۰-۰۵۴پیام کوتاه ۹۳۰۷۲۸۰۲۰۰

پست الکترونیک : sbepdc@gmail.com وب : www.sbepdc.ir

مهلت تحويل پاكات: تا ساعت ۱۵ روز شنبهمورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۸

محل تحويل پاكات مناقصه: ‌دبيرخانه شركت به نشاني زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷و۳۹شرکت توزيع نيروي برق سیستان وبلوچستان

تاريخبازگشايي پاكات:‌ ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۹

مدت قرارداد:دو ماه

مبلغ خريد اسناد: مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال واريز بحساب جاری سپهر ۲۱۹۵۱۲۲۶۰۳۰۰۰ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام ساير درآمدها توانير

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاملات توانیر به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbedc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».

این مناقصه می‌تواند به تعداد کالاهای موضوع قرارداد برنده داشته باشد و ملاک تعیین برنده برای هر قلم کالا, کمترین قیمت ارائه شده می‌باشد .در ضمن ارائه تاییدیه صلاحیت شرکت توانیر برای هریک از کالاهای موضوع مناقصه الزامی است

در این مناقصه تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸٫۰۲٫۰۹ هئیت وزیران , موضوع آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی, نافذ بوده و برنده مناقصه در صورتیکه مشمول این آیین‌نامه شود می‌بایست صورتهای مالی حسابرسی شده خود را ارائه نمایند, در غیراینصورت از واگذاری قرارداد خوداری می‌گردد.

به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 

امور تدارکات و قراردادها شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان