۱۸۶۳ مناقصه – شركت پتروشيمي فن آوران- تعمیرات

آگهي مناقصه عمومی(دو مرحله‌ای)  شماره ۲-۹۵  شركت پتروشيمي فن آوران در نظر دارد اجرای کارهای تعمیراتی روزمره خود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوزهای لازم براساس شرایط مندرج در سایت این شرکت واگذار نماید.  www.fnpcc.com  روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروشيمي فن آوران

آگهي مناقصه عمومی(دو مرحله‌ای)  شماره ۲-۹۵ 

شركت پتروشيمي فن آوران در نظر دارد اجرای کارهای تعمیراتی روزمره خود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوزهای لازم براساس شرایط مندرج در سایت این شرکت واگذار نماید. 

www.fnpcc.com

 روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروشيمي فن آوران