۱۸۶۳ مناقصه – سازمان قطار شهری تبریز و حومه- تجهیزات سیگنالینگ

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره ( ۳۹۳ – ۹۵)- نوبت اول سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید: ۱- کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه ۲- عنوان […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه

شماره ( ۳۹۳ ۹۵)- نوبت اول

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید:

۱- کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

۲- عنوان پروژه: نصب تست و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ حد فاصل ایستگاه‌های ۶ الی ۱۲ و باقیمانده تجهیزات سیگنالینگ ایستگاه‌های ۱ الی ۶ خط یک قطار شهری تبریز

۳-  محل اجرای پروژه: تبريز ایستگاه های ۱الی ۱۲ خط یک قطار شهری تبریز

۴-‏مشاور: مهندسین مشاور ریل بندر

۵-صلاحیت مورد نياز: حداقل پايه ۵ در رشته ارتباطات یا  تاسیسات و تجهیزات

۶-مبلغ برآورد : حدود ۴۰ میلیارد ريال

۷- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲ هیات وزیران‏)

۸-  محل و زمان فروش اسناد ارزيابي کیفی: اسناد از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۵ لغايت ۹۵٫۰۲٫۲۸ (در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه گواهینامه صلاحیت شرکت، معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز (كد ۵۱۸ )، به آدرس تبریز بلوار ۲۹ بهمن  سازمان قطار شهری  تبریز و حومه- دفترقراردادها (تلفن: ۸-۳۳۲۹۰۰۰۱-۰۴۱ و ۳۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱ و فاکس ۳۳۲۹۰۲۰۳-۰۴۱) مراجعه نمايند.

۹-محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزيابي کیفی : محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار ۲۹ بهمن  دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۱ می­باشد.

۱۰-مدت اعتبار پیشنهادها :۱۸۰ روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها  

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.ir درج می­گردد و هزینه چاپ ۲ نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد. 

سازمان قطار شهری تبریز و حومه