۱۸۶۳ مزایده – دانشگاه یزد- پلاک مسکونی

آگهی مزایده  نوبت اول ۱-نام مزایده‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه ۲-موضوع مزایده : ۵ پلاک مسکونی متعلق به دانشگاه یزد ۳-زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۲ لغایت ۹۵٫۰۳٫۱۸ در ساعات اداری ۴- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال که می‌بایست از طریق […]

آگهی مزایده 

نوبت اول

۱-نام مزایده‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه

۲-موضوع مزایده : ۵ پلاک مسکونی متعلق به دانشگاه یزد

۳-زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۲ لغایت ۹۵٫۰۳٫۱۸ در ساعات اداری

۴- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال که می‌بایست از طریق سامانه الکترونیک دانشگاه به آدرس http://www.yazd.ac.ir)) پرداخت گردد.

۵- آدرس محل دریافت اسناد: یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی- سازمان مرکزی- دبیرخانه دانشگاه و یا مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی http://www.yazd.ac.ir)) بخش مزایده و مناقصه.

۶- زمان تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ دبیرخانه مرکزی دانشگاه.

۷- محل برگزاری مزایده: دانشگاه یزد- سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی- سالن جلسات

۸-زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادات واصله ساعت۱۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۴ با حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت می‌گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه کارت شناسایی آزاد می‌باشد.

۹-تضمین شرکت در مزایده:تضمین شرکت در مزایده معادل ۵ % مبلغ قیمت پایه می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک بانکی تضمین شده و یا به شماره حساب ۲۰۰۷۵۱۶۶۴۱ بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد به نام حساب سپرده دانشگاه در وجه مزایده‌گزار در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مزایده‌گزار گردد. ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی، اوراق مشارکت و …) قابل قبول نمی‌باشد.

۱۰-پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برندگان مزایده می‌باشد.

۱۱-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

۱۲- برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت الکترونیکی دانشگاه به آدرس http://www.yazd.ac.ir))مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۳۵۳۱۲۳۳۵۱۶ (امور حقوقی دانشگاه یزد ) تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی دانشگاه یزد