۱۸۶۳ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی اراک- خدمات گروه پرستاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای مناقصه شماره : ۸-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد خدمات گروه پرستاري در بخشهای مورد نظر در بيمارستانها و مراكز آموزشي درماني  را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید. مهلت خرید اسناد :  ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۲ لغایت۱۳۹۵٫۰۲٫۲۸ قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه شماره : ۸-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد خدمات گروه پرستاري در بخشهای مورد نظر در بيمارستانها و مراكز آموزشي درماني  را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد :  ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۲ لغایت۱۳۹۵٫۰۲٫۲۸

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان ساعت اداری  ۱۴:۰۰ روز  شنبه۱۳۹۵٫۰۳٫۰۸

سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب حساب شماره ۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ  ۹۳۳۰۹۰۴۷۶ ریال.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به اراک خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم اتاق ۳۰۳  امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۹ راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد. )حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک