۱۸۶۳ مزایده – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- فروش خودرو

آگهي مزایده عمومي                              فروش۱۰ دستگاه خودرو مازاد (نوبت دوم )                         دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۱۸۲۸۰/۵۱مورخه ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت […]

آگهي مزایده عمومي 

                            فروش۱۰ دستگاه خودرو مازاد (نوبت دوم )                        

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۱۸۲۸۰/۵۱مورخه ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به  فروش ده دستگاه  خودرو براساس اسناد مزایده و از طريق برگزاري مزایده عمومي يك مرحله­اي اقدام نمايد. لذا از افراد حقیقی و حقوقی دعوت  به عمل  مي‌آيد از

تاريخ درج آگهي نوبت  اول به مدت ۴ روز جهت  فروش اسناد و  ۱۰روزكاري پس از آگهی نوبت دوم، جهت عودت اسناد با در دست داشتن معرفي‌نامه معتبر كتبي و ارايه فيش بانكي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ريال در وجه حساب سيباي ۲۱۷۸۴۶۹۰۰۷۰۰۴ نزد بانك ملي ايران شعبه ارکیده بنام حساب رابط تمركز وجوه 

درآمدهاي اختصاصي امور اداري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از ساعت ۸ صبح الي۱۴ به دبيرخانه حراست بیمارستان روانپزشکی رازی مراجعه نمایند.

تبصره ۱:  هزينه درج آگهي ها به عهده برنده  مي‌باشد.

تبصره ۲: محل بازدید خودروها و همچنین در یافت اسناد واقع در شهرری –امین آباد -سه راه تقی آباد- بیمارستان روانپزشکی رازی می‌باشد.

تبصره ۳: میزان تضمین شرکت در  مزایده ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی

                                                                 روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی