۱۸۶۳ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان- تکمیل تقاطع جاده ماهنشان

آگهي مناقصه نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان شرح مختصر موضوعات مناقصه : عمليات اجرايي پروژه بهسازي و تكميل دسترسي‌هاي تقاطع جاده ماهنشان با اتوبان زنجان – تبريز به مبلغ  ۳۰٫۴۹۵٫۳۲۵٫۲۱۷ ریال و بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۵ با شاخص تعديل سه ماهه چهارم […]

آگهي مناقصه

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

شرح مختصر موضوعات مناقصه : عمليات اجرايي پروژه بهسازي و تكميل دسترسي‌هاي تقاطع جاده ماهنشان با اتوبان زنجان – تبريز به مبلغ  ۳۰٫۴۹۵٫۳۲۵٫۲۱۷ ریال و بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۵ با شاخص تعديل سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴        

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۲ تا تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۷

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :

با واريز مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره  ۱۷۰۴۷۹۷۱۱۳ بانك تجارت شعبه خيابان خرمشهر زنجان (به نام شركت سامانه توسعه نقشه) و به همراه اصل و كپي فيش واريزي، تأييديه رتبه صلاحيت پيمانكاري و درخواست دريافت مدارك، جهت دريافت اسناد، به شركت سامانه توسعه نقشه به آدرس زنجان- جاده شهرك- نبش خيابان قائم ششم-پلاك۲۹۶۶- طبقه سوم -تلفن ۳۳۴۴۰۳۷۷-۳۳۴۶۵۷۱۷ مراجعه نمايد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري (ساعت ۱۴) روزدوشنبه مورّخ ۹۵٫۰۳٫۱۰ جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان مراجعه  و به اداره پيمان و رسيدگي تحويل نماييد . 

رتبه مورد نظر: دارای تأييديه رتبه ۵ و به بالاي رشته راه و ترابري داراي اعتبار

ميزان سپرده شركت در مناقصه:    

مبلغ ۱٫۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (يك ميليارد و پانصد و بيست میلیون ریال )

ميزان تضمين حسن انجام كار: ده درصد از هر كاركرد

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۱ –  اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان