۱۸۶۴ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- خرید اجناس تاسیساتی

آگهي تجدید اول مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره۱۰/۹۵- نوبت اول موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خرید اجناس تاسیساتی، مکانیکی، برودتی و گازی مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: […]

آگهي تجدید اول مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

شماره۱۰/۹۵- نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خرید اجناس تاسیساتی، مکانیکی، برودتی و گازی مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي.           

شماره تلفن مناقصه‌گزار:۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶ داخلي ۲۴۴۶نمابر دبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

موضوع مناقصه: خرید اجناس تاسیساتی، مکانیکی، برودتی و گازی

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۱ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز یکشنبه  مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۶می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبهمورخ۹۵٫۰۲٫۲۷

 

      متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.